علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران (JSAT) - پرسش‌های متداول