پرسش‌های متداول

روند تهیه گواهی پذیرش

نویسندگان و پژوهشگرانی گرامی دقت نمایند که جهت دریافت گواهی پذیرش مقاله لازم است یک ماه قبل تقاضای خود را به دفتر مجله اعلام نمایند.
بدیهی است که گواهی پذیرش پس از مرحله ویراستاری صادر می گردد.