بر اساس نویسندگان

آ

 • آبنوس، خلیل [1] دانشیار، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد
 • آذرپژوه، الهام [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات و آموزش ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • آراسته نوده، علی [1] استادیار گروه مهندسی شیمی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • آرمین، محمد [1] دانشیار، گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران
 • آرویی، حسین [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • آزادی، پژمان [1] استادیار بخش مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • آقاپور صباغی، محمد [1] استادیار گروه مدیریت کشاورزی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • آق خانی، محمد حسین [1] استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آهنگر، لیلا [1] استان گلستان، شهرستان گنبدکاووس، دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه تولیدات گیاهی. صندوق پستی 163.

ا

 • ابراهیمی، ابوالقاسم [1] دکتری مدیریت بازرگانی، استادیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
 • ابراهیمی، اسماعیل [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • ابراهیمی، مهدی [1] استادیار گروه تولید و فرآوری گیاهان استراتژیک خراسان جنوبی، جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
 • ابراهیمی نیک، محمدعلی [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • ابرقوئی، حسین [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور استان یزد
 • ابوالحسنی، لیلی [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • احتیاطی، احمد [1] دانشجوی دکتری تکنولوژی مواد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • احمدپور جلگه، احمد [1] دانشجوی دکتری، عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران
 • احمدوند، حسن [1] دانشیار گروه شیمی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • احمدی، حمزه [1] دانشجوی دکتری آب و هواشناسی کشاورزی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • احمدی، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی گیاهان دارویی، ادویه‏ای و عطری. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • احمدی، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی گیاهان دارویی، ادویه‏ای و عطری. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
 • احمدی، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی گیاهان دارویی، ادویه‏ای و عطری،دانشگاه
 • احمدی، محسن [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • احمدیان، احمد [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، ایران
 • احمدیان، احمد [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه
 • احمدیان، احمد [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه
 • احمدیان، احمد [2] استادیار گروه تولیدات گیاهی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه
 • احمدیان، احمد [2] استادیار گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه
 • احمدیان، احمد [1] پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه
 • احمدیان، احمد [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه، ایران.
 • ارسلانی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری مخابرات آب و هوایی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • ارمک، علی اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
 • اسدی، قربانعلی [1] استادیار اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسدی، قربانعلی [1] دانشیار گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسدی، قربانعلی [1] دانشیار گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسدی، قربانعلی [1] دانشیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسدی، قربانعلی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسدی، قربانعلی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسفنجاری کناری، رضا [1] دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی‬، دانشگاه زابل.
 • اسلامی، سید وحید [1] اکوفیزیولوژی علفهای هرز دانشگاه بیرجند دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • اسماعیلی، احمد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • اسماعیلیان، یاسر [1] استادیار گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران
 • اسماعیلیان، یاسر [1] استادیار گروه کشاورزی مجتمع آموزش عالی گناباد
 • اسمعیل نژاد، مرتضی [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند
 • اسمعیل نژاد، مرتضی [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجند.
 • اسمی، رامین [1] دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسمی، رامین [1] کارشناس ارشد، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
 • اشرفی، مرتضی [1] دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اصغرپور ماسوله، احمدرضا [1] گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اصغری، رضا [1] دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران
 • اصغری لفمجانی، صادق [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه زابل، ایران
 • اصفهانی، سید جعفر [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان و مربی دانشگاه پیام نور
 • اصفهانی، سید محمد جعفر [1] استادیار توسعه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
 • اظهری، امین [1] استادیار گروه طب فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • افتاده فدافن، علی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهان دارویی، گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران
 • افرازه، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان.
 • افراسیابی، سمیرا [1] دانش آموخته‌ی رشته مدیریت کشاورزی ، دانشگاه تبریز-مدرس دانشگاه پیام نور
 • افضلی، نظر [1] استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند.
 • اقا محمدی، سیبویه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران
 • اقحوانی شجری، مهسا [1] دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • اقحوانی شجری، مهسا [1] دانشجوی دکتری اگرواکولوژی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد
 • اقحوانی شجری، مهسا [1] دانشجوی دکتری بوم‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • اکبریان، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اله دادی، ایرج [1] استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اله دادی، ایرج [1] استاد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران
 • امامی، محمد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار ، سبزوار، ایران
 • امیدواری، شهرام [1] استادیار ، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
 • امیرنیا، رضا [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.
 • امیری، محمد بهزاد [1] استادیار گروه کشاورزی مجتمع آموزش عالی گناباد
 • امیری، محمدبهزاد [1] استادیار گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران
 • امین غفوری، افسانه [1] دکتری اگرو اکولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • امین غفوری، افسانه [1] مدرس دانشگاه پیام نور، خراسان رضوی و دکتری بوم شناسی زراعی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • امینی زاده، میلاد [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • امینی زاده، میلاد [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • امینی زاده، میلاد [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • امینی زاده، میلاد [1] دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • امینی فرد، محمد حسین [1] استادیار گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • امینی فرد، محمد حسین [1] استادیارگروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • امینی فرد، محمد حسین [1] استادیار گروه آموزشی علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • امینی فرد، محمد حسین [1] استادیار گروه آموزشی علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • امینی فرد، محمد حسین [1] استادیارگروه باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • امینی فرد، محمد حسین [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • امینی فرد، محمد حسین [1] استادیار، گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • امینی فرد، محمدحسین [1] استادیارگروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاریان مهابادی، شیرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • انصاف، امین [1] کارشناس ارشد تولیدات گیاهی دانشگاه مراغه
 • اورسجی، زینب [1] استان گلستان، شهرستان گنبدکاووس، دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه تولیدات گیاهی. صندوق پستی 163.
 • اورکی، حسین [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
 • اولیایی ترشیز، علی [1] مربی گروه گیاه پزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی،کاشمر، ایران
 • ایزانلو، علی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • ایزدی، علی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه زابل، ایران
 • ایزدی دربندی، ابراهیم [1] دانشیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • ایزدی دربندی، ابراهیم [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • ایزدی دربندی، ابراهیم [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • ایمن شهیدی، محسن [1] دانشیار، گروه فارماکودینامی و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد

ب

 • بابایی، فرشته [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • باقری، خدیجه [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.
 • باقری، عبدالرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • باقری شیروان، میلاد [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بختیاری، سعید [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، خراسان رضوی، ایران
 • بخشی، حامد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بخشی، محمد رضا [1] استادیار اقتصاد کشاوری دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • بخشی، محمد رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • بذرافشان، ام البنین [1] دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
 • بشارتی، حسین [1] دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
 • بشیری، مهدی [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت‌حیدریه
 • بشیری، مهدی [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
 • بلندی، مرضیه [1] استادیار گروه مهندسی علوم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان.
 • بنایان، محمد [1] دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بنایان اول، محمد [1] دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • بهدانی، محمد علی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند.
 • بهدانی، محمد علی [1] استاد گروه پژوهشی زعفران و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشگاه بیرجند، ایران
 • بهدانی، محمد علی [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • بهدانی، محمدعلی [1] استاد- دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 • بهدانی، محمدعلی [1] استاد گروه پژوهشی زعفران، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • بهدانی، محمدعلی [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران
 • بهروزه، محمد [1] کارشناس بخش تحقیقات زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران
 • بهزادی، حسن [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بهزادیان، بهناز [1] دانشجو، کارشناسی کامپیوتر دانشگاه تربت‌حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • بهشتی، حامد رضا [1] دکتری داروساز مدیر عامل آزمایشگاه کنترل کیفی تستا
 • بوذرجمهری، خدیجه [1] دانشیار،گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانى، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • بوزرجمهری، خدیجه [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بیات، مهدی [1] دانش آموخته دکتری زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.
 • بیچرانلو، بهاره [1] دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی، گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بیچرانلو، بهاره [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بیکی، امیرحسین [1] استادیارگروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم
 • بیناباجی، محمد حسین [1] عضو هیات علمی، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.

پ

 • پادارلو، علی اصغر [1] دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
 • پارسا، مهدی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • پارسا، هاجر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • پارساپور، فاطمه [1] گروه اگروتکنولوژی- دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • پژوهنده، مقصود [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • پورباقر، رقیه [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پورخالقی چترودی، مژده [1] کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • پورقاسمیان، نسیبه [1] پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان و گروه مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • پویان، محسن [1] مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
 • پیرملک، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
 • پیری، مریم [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه ایلام

ت

ث

ج

 • جامی الاحمدی، مجید [1] دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • جامی الاحمدی، مجید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • جامی معینی، متین [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، سبزوار، ایران
 • جامی معینی، متین [1] استادیار، گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران
 • جاهدی پور، سعید [1] دانشجوی دکتری بوم‌شناسی زراعی(اگرواکولوژی)،پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد - گروه علمی کشاورزی،دانشگاه پیام نور،ایران.
 • جباری، مانی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • جبله، عیسی [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران.
 • جلالی، عباس [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه.
 • جلیلی، احسان اله [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و کارشناس ارشد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد، البرز، ایران
 • جماعتی اردکانی، راضیه [1] مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اردکان.
 • جمشید عینی، مهدی [1] کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • جهان، محسن [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جهان، محسن [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جوانشیری، مهدی [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • جوانی، خدیجه [1] دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانى، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • جولایی، زهرا [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه ملایر
 • جولیانو، جووانی [1] استاد گروه بیوتکنولوژی، آژانس ملی تکنولوژی‌های نو ایتالیا (ENEA)

چ

ح

 • حبیب زاده، محمد جواد [1] گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز،تبریز، ایران.
 • حبیبی، داود [1] عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز، ایران.
 • حبیبی نوخندان، مجید [1] عضو هیت علمی و استادیار مرکز ملی اقلیم‌شناسی مشهد
 • حدادی مقدم، معین [1] دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسن پور، جواد [1] عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی قوچان
 • حسن پور، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی منابع آب، دانشگاه بیرجند.
 • حسن زاده اول، فاطمه [1] دانشجوی دکترای اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسن زاده اول، فاطمه [1] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • حسنیان، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
 • حسنی-مهموئی، بهروز [1] پژوهشگر گروه اقتصاد، دانشگاه موناش استرالیا
 • حسین پورآزاد، نورالدین [1] استادیار گروه اصلاح نباتات، مهندسی ژنتیک، دانشکده کشاورزی مشگین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی.
 • حسین پورآزاد، نورالدین [1] استادیار گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی مشگین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی
 • حسین زاده، حسین [1] استاد، مرکز تحقیقات علوم دارویی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد.
 • حسین زاده کرمانی، محمود [1] مدرس دانشگاه پیام نور، تهران
 • حسین نیا، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • حسینی، سید مهدی [1] استادیارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • حسینی، علی [1] مدرس مدعو گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
 • حسینی ایوری، زهرا [1] داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮز داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 • حسینی فرد، مرجان سادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • حسینی واشان، سیدجواد [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند.
 • حکیمی، ویدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی.
 • حمزه ئی، مجید [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • حمیدی، الهام [1] استاد پژوهشکده زیست فناوری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حمیدی، حسن [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • حمیدی، حسن [1] محقق، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.
 • حیدری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ‌ارشد زراعت، گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • حیدری، سعید [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • حیدری، سمیه [1] دانشکده کشاورزی، بخش گیاهان دارویی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه
 • حیدری، سمیه [1] استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربت جام و مدرس گروه گیاهان دارویی، دانشگاه تربت حیدریه.

خ

 • خادم پور، فهیمه [1] دانشجوی دکتری مهندسی علوم آب، گروه مهندسی علوم آب،
 • خاشعی، عباس [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند
 • خالدی، نیما [1] مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • خراسانی، رضا [1] استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خراسانی، رضا [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خرمالی، کامبیز [1] استان گلستان، شهرستان گنبدکاووس، دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه تولیدات گیاهی. صندوق پستی 163.
 • خرم دل، سرور [1] استادیار گروه زراعت و إصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خرم دل، سرور [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خرم دل، سرور [1] دانشیار گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خرم دل، سرور [1] دانشیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خرم دل، سرور [2] دانشیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خرم دل، سرور [3] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خزاعی، جواد [1] مربی بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خزاعی، حمیدرضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خزاعی، حمیدرضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خزایی، حمید رضا [1] استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خزیمه نژاد، حسین [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند
 • خسروی، مجید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، توسعه روستایی، دانشگاه زنجان.
 • خضری، داریوش [1] استادیار گروه آمار، دانشگاه میامی، ایالات متحده آمریکا
 • خلیلی، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه گیاهان دارویی، دانشگاه تربت حیدریه.
 • خندان ده ارباب، سکینه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • خواجه پور، الهام [1] استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • خواجویی نژاد، غلامرضا [1] دانشیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • خورشیدی، مهدی [1] استادیار دانشکده زیست شناسی، دانشگاه دامغان.
 • خیاط، مهدی [1] استادیار گروه آموزشی علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • خیاط، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، پژوهشکدة گیاهان ویژه منطقه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • خیاط، مهدی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • خیری، عزیزاله [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

د

 • داداشی، محمد رضا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران
 • دادرس مقدم، امیر [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • داوری، کامران [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • داوری، کامران [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • درودی، هادی [1] دکترای جنگلداری، بخش تحقیقات کشت بافت، شعبه مشهد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد،‌ ایران.
 • درودیان، حمیدرضا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، لاهیجان، ایران
 • دلیر، مرضیه [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، بخش تحقیقات کشت بافت، شعبه مشهد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد،‌ ایران.
 • دهنادی مقدم، گلنوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • دهنوی، خلیل [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.
 • دوراندیش، آرش [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • دوراندیش، آرش [1] دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دوراندیش، آرش [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی
 • دوراندیش، آرش [1] دانشیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دوراندیش، آرش [1] دانشیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • دوراندیش، آرش [1] دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • دوراندیش، آرش [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دورانی، ابراهیم [1] گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز - تبریز

ذ

 • ذباح، ایمان [1] مربی، گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه ، تربت حیدریه، ایران
 • ذبیحی، حمیدرضا [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

ر

 • راشد محصل، محمد حسن [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • راشد محصل، محمدحسن [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • ربیعی، حدیثه [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار ، گروه صنایع غذایی ، سبزوار ، ایران.
 • رحیمی، حسن [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • رحیمی، حسین [1] عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات زعفران و گیاهان دارویی گناباد، خراسان
 • رحیمی، حسین [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • رداد، ایرج [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 • رستگاری پور، فاطمه [1] استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه-تربت حیدریه
 • رستگاری پور، فاطمه [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه
 • رستگاری پور، فاطمه [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه
 • رستگاری پور، فاطمه [1] استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
 • رستمی، مجید [1] استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ملایر
 • رستمی، مجید [1] استادیار گروه زراعت، دانشگاه ملایر
 • رستمی، مجید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ملایر
 • رسولی، سید جواد [1] کارشناس ارشد اقلیم شناسی، محل خدمت اداره کل هواشناسی خراسان رضوی
 • رشید سرخ بادی، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بیرجند
 • رضادوست، حسن [1] استادیار، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 • رضایی، انیس [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی، گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه
 • رضایی، انیس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی، گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه
 • رضایی، رویا [1] مربی، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه و مدیر واحد R&D شرکت زعفران کیان توس، تربت حیدریه، ایران
 • رضوانی، نسیم [1] کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه تربیت مدرس
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد قطب علمی گیاهان ویژه، گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد گروه اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [2] استاد گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [4] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [2] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوی، بی بی مرجان [1] استادیار، مرکز تحقیقات سامانه¬های دارورسانی هدفمند، گروه فارماکودینامی و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد
 • رضوی، سید علیرضا [1] استادیار بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • رضوی، سید علیرضا [1] استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • رضوی، فرهنگ [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • رضویان، محسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رفیعی، حامد [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران
 • رمضانی، امین [1] دانش آموخته دکتری باغبانی، پردیس بین الملل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • رمضانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رمضانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رمضانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رمضانی، محمدرضا [1] دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه‌ی دانشگاه تهران
 • رنجبر، غلامعلی [1] استاد گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • روحانی، حمید [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته علوم مرتعداری دانشگاه تربت حیدریه و مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناباد.
 • روحی، احمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی(اقلیم) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه
 • روشناوندی، محمد [1] کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • روشنک، سحر [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • ریاحی، اندیشه [1] کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ریاحی، اندیشه [1] کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ریاحی، حسین [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
 • ریوندی، حسن [1] 1دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، سبزوار، ایران

ز

 • زاده رحیم، سمیه [1] کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 • زارع حسینی، حسین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم علف‌های هرز، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زارعی، مهدی [1] استان گلستان، شهرستان گنبدکاووس، دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه تولیدات گیاهی. صندوق پستی 163.
 • زاهدی، بهمن [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه لرستان
 • زمانی، غلامرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • زندی دره غریبی، بهاره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، ایران.
 • زندی دره غریبی، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
 • زیارت نیا، سید مهدی [1] گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.

ژ

س

 • سالاری، امیر [1] استادیار، عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه
 • سالاری، امیر [2] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
 • سالاری، امیر [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت‌حیدریه و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.
 • سپهوند، علی [1] محقق، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
 • سجادی فرد، محسن [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • سرگزی، علیرضا [1] عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.
 • سروش‌زاده، علی [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سروش زاده، علی [1] دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
 • سروش زاده، علی [1] دانشیارگروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سروش زاده، علی [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • سروش زاده، علی [1] دانشیار گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس
 • سعیدی راد، محمد حسین [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • سعیدی زاده، آیت اله [1] استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد
 • سلامی، سید علیرضا [1] استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 • سلامی، سید علیرضا [1] استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.
 • سلطانی، الیاس [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • سلطانی، الیاس [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • سلطانی، مجید [1] کارشناس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، جیرفت، ایران
 • سنگی کاظم آباد، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • سیاری زهان، محمد حسن [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • سیاری زهان، محمد حسن [1] استادیار اقتصاد کشاوری دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • سیاری زهان، محمد حسن [1] دانشیار گروه علوم خاک و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • سیاری زهان، محمدحسن [1] دانشیار گروه پژوهشی زعفران، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • سیاه منصور، رضا [1] استادیار ، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
 • سیدی، سید محمد [1] پژوهشکده زعفران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
 • سیدی، سید محمد [1] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • سیدی، سید محمد [1] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • سیدی، سید محمد [1] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سیدی، سید محمد [1] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سیدی، سید محمد [1] مدرس دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سیدی، سید محمد [1] فارغ التحصیل دکتری، گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سیفی، اکرم [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

ش

 • شاپوری، احمدرضا [1] کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شاکری، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • شاملو دشت پاگردی، روح اله [1] دانشجوی دکتری زراعت اصلاح تباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
 • شاهنوشی، ناصر [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شبان، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور استان تهران
 • شدتی، شکیبا [1] دانش آموخته مهندسی صنایع، دانشگاه تربت حیدریه
 • شرایعی، پروین [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات و آموزش ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • شرایعی، پروین [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • شریعتمداری، زکیه [1] دانشجوی دکتری باغبانی، دانشکده کشاورزی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
 • شریفی، احمد [1] هیات علمی گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی، جهاد دانشگاهی مشهد
 • شعبان، شکراله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • شکاری، فرید [1] گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • شکرپور، مجید [1] استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 • شکرپور، مجید [1] دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.
 • شمس، علی [1] استادیار، ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان.
 • شمس الدین سعید، محدثه [1] دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه زابل.
 • شمسی، جعفر [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • شهریاری، روشنک [1] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شهریاری، روشنک [1] دانشجوی دکترای اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شهیدی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند
 • شهیدی، فخری [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شوال پور، سعید [1] استادیار، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • شور، محمود [1] دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • شوکت فدایی، محسن [1] دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور استان تهران
 • شیبانی، ملیحه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی، دانشگاه تربت‌حیدریه
 • شیخ احمدی، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
 • شیخ الاسلامی، پریسا [1] گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • شیردلی، عظیم [1] استادیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • شیرزادی لسکوکلایه، سمیه [1] دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل
 • شیرزادی لسکوکلایه، سمیه [1] دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی‬، دانشگاه زابل.

ص

 • صابرتنها، سارا [1] کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • صادقی، سید مصطفی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، لاهیجان، ایران
 • صبا، جلال [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان
 • صبا، جلال [1] گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • صبوحی، محمود [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
 • صبوحی صابونی، محمود [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صحابی، حسین [1] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صحابی، حسین [1] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صحابی، حسین [1] عضو هیأت علمی گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزیدی، دانشگاه تربت حیدریه، ایران.
 • صحابی، حسین [1] عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه.
 • صحابی، حسین [1] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه.
 • صحابی، حسین [1] عضو هیات علمی دانشگاه تربت‌حیدریه
 • صحابی، حسین [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
 • صفرنژاد، عباس [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و سرپرست مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شرق و شمال شرق کشور، مشهد
 • صمدزاده، علیرضا [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • صمدزاده، علیرضا [1] مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • صمدزاده، علیرضا [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • صمدزاده، علیرضا [1] مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

ط

ع

 • عابدی، زینب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 • عادلی، جواد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عالیزاده، محمدباقر [1] دانشجوی دکترای اگروکولوژی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • عبادی خزینه قدیم، علی [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
 • عباسپور فرد، محمد حسین [1] استاد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عباسپور فرد، محمد حسین [1] استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عباس زاده، مهدی [1] کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و کارشناس مسئول تغذیه گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی.
 • عبدالهی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • عثمانی رودی، حمیدرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه پیام نور مشهد
 • عراقی، مهدی [1] کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • عزیزی، خسرو [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • عزیزی، مجید [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • عزیزی، هما [1] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عظیمی، محمد رضا [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان
 • عظیمی، محمد رضا [1] گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • عفتی، علیرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه ملایر
 • علمداری، سیده بی بی لیلا [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، بخش تحقیقات کشت بافت، شعبه مشهد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد،‌ ایران.
 • علـوی زاده، سید امیر محمد [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور
 • علوی زاده، سید امیر محمد [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • علوی سینی، سید محمد [1] استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران
 • علوی سینی، سید محمد [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان
 • علوی کیا، سید سیامک [1] استادیار دانشکده کشاورزی، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز
 • علی احمد، لورین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • علی اکبری، معصومه [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • علی پناه، مسعود [1] دانشیار دانشگاه تربت حیدریه، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
 • علی پور، زینب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • علیزاده، امین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • علیزاده، پریسا [1] دانشجوی دکتری، گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • علیزاده، زهره [1] استادیار اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • علیزاده سالطه، سعیده [1] استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • علیزاده سالطه، سعیده [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
 • علیلو، علی اصغر [1] استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه مراغه
 • عنابستانی، علی اکبر [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنابستانی، علی اکبر [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عندلیبی، بابک [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان
 • عیاری، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • عین افشار، سودابه [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.
 • عیوضی، علیرضا [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

غ

 • غلامعلی‌پور علمداری، ابراهیم [1] استان گلستان، شهرستان گنبدکاووس، دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه تولیدات گیاهی. صندوق پستی 163.
 • غلامی، احمد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • غلامی، محمود [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • غلامی، محمود [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • غلامی، میترا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.
 • غلامی شبستری، محمود [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد.

ف

 • فاخری، براتعلی [1] استاد اصلاح نباتات، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • فارسی علی آبادی، محمد مهدی [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • فاضلی، آرش [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • فانی یزدی، سید امین [1] دانشجوی دکتری رشته مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، گروه علمی کشاورزی، تهران، ایران.
 • فانی یزدی، سیده فاطمه [1] دانش‌آموخته رشته زیست‌شناسی سلولی تکوینی، دانشگاه پیام نور، گروه علمی زیست‌شناسی، تهران، ایران.
 • فرزادمهر، جلیل [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
 • فرهنگ فر، همایون [1] استاد گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند.
 • فرهنگی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
 • فکاری سردهایی، بهزاد [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • فکور جنتی، سمیه سادات [1] کارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی –آزمایشگاه کنترل کیفی تستا
 • فلاح قالهری، غلامعباس [1] استادیارآب و هواشناسی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • فلاحی، اسماعیل [1] استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
 • فلاحی، حمید رضا [1] استادیار گروه پژوهشی زعفران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • فلاحی، حمید رضا [1] استادیار گروه پژوهشی زعفران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • فلاحی، حمید رضا [1] استادیار گروه پژوهشی زعفران، دانشکذه کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • فلاحی، حمید رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکدة گیاهان ویژه منطقه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • فلاحی، حمید رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • فلاحی، حمیدرضا [1] استادیار گروه پژوهشی زعفران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.
 • فیضی، جواد [1] دانشجوی دکتری شیمی تجزیه- آزمایشگاه کنترل کیفی تستا
 • فیضی، حسن [1] استادیار پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه
 • فیضی، حسن [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه
 • فیضی، حسن [2] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
 • فیضی، حسن [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه
 • فیضی، حسن [2] استادیار گروه تولیدات گیاهی و پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه.
 • فیضی، حسن [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه
 • فیضی، حسن [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
 • فیضی، حسن [2] دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
 • فیضی، حسن [1] مدیر گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه
 • فیضی، حسن [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، ایران.

ق

 • قاسم پور، حمید رضا [1] دانشیار فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرمانشاه، ایران
 • قبادی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
 • قدوسی، محمد [1] مربی گروه صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربت‌حیدریه
 • قدوسی، محمد [1] مربی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه
 • قدوسی، محمّد [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربت حیدریه
 • قراری، فائزه [1] کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاخ دام، کارشناس نشریات، دانشگاه تربت حیدریه
 • قراری، فائزه [1] کارشناس نشریات علمی پژوهشی دنشگاه تربت حیدریه
 • قربانی، رضا [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • قربانی، رضا [1] استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قربانی، رضا [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قربانی، محمد [1] ، استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • قربانی، محمد [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • قربانی، محمد [1] گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قربانی، محمد [1] کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.
 • قربانی، محمد [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • قربانی جاوید، مجید [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • قربانی جاوید، مجید [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
 • قربانی جاوید، مجید [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • قربانی جاوید، مجید [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • قسمتی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • قلی زاده، حیدر [1] استادیار، اقتصاد کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان.
 • قلی زاده، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • قناتی، فائزه [1] دانشیار گروه علوم گیاهی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس.
 • قنبری، جلال [1] دانشجوی دکتری زراعت، انجمن پژوهشگران جوان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • قویدل، مهدیه [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

ک

 • کاشفی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کافی، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] استاد ﮔﺮوه اگروتکنولوژی داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 • کافی، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کافی، محمد [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کامیابی، سعید [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان
 • کاوسی کلاشمی، محمد [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان.
 • کاوند، حدیث [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • کاوه، حامد [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی, دانشگاه تربت حیدریه
 • کاوه، حامد [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت‌حیدریه و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.
 • کاوه، حامد [1] استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه و پژوهشگر پژوهشکده زعفران، تربت‌حیدریه، ایران
 • کدخدایی، اعظم [1] هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان، گروه زراعت، اصفهان، ایران
 • کرباسی، علیرضا [1] استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کرباسی، علیرضا [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کرباسی، علیرضا [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی
 • کرباسی، علیرضا [3] استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کرباسی، علیرضا [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کرباسی، علیرضا [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کرباسی، علیرضا [1] دانشیار دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کرباسی، علیرضا [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد مدعو دانشگاه تربت‌حیدریه
 • کرباسی، علیرضا [1] گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران
 • کرباسی، علیرضا [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کرباسی، علیرضا [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کرباسی، علیرضا [1] استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کرباسی، علیرضا [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • کرباسی، علیرضا [1] استادگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کرمیان، رضا [1] محقق بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
 • کرمیان، رویا [1] استاد گروه زیست شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • کریمی فرزقی، محمد [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کسعلی، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران
 • کلانتری، سیامک [1] دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 • کلبعلی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • کهنسال، محمد رضا [1] استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کهنسال، محمدرضا [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کهنسال، محمدرضا [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچک زاده، سمیه [1] عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشگاه ولیعصر، رفسنجان
 • کوچکی، آرش [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد قطب علمی گیاهان ویژه، گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [2] استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [2] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کیخا، احمد علی [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

گ

ل

م

ن

و

 • واحدی، مریم [1] دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج.
 • وریدی، محمدجواد [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • وکیلی قرطاول، معصومه [1] کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
 • ولی زاده، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • ولیزاده، مصطفی [1] گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز. تبریز، ایران.
 • وندکی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشدگروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

ه

ی

 • یامچی، احد [1] استادیار ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • یثربی، سید احسان [1] مربی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربت‌حیدریه ، تربت حیدریه، ایران
 • یزدانی، خدیجه [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • یعقوبی، فاطمه [1] دانش‌ آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • یعقوبی، فاطمه [1] دانش اموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • یوسف زاده، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • یوسف زاده، فرشته [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ شعبه کاشمر
 • یوسفی جوان، ایمان [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
 • یوسفی جوان، ایمان [1] گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی