علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران (JSAT) - واژه نامه اختصاصی