با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
کاربرد ردپای اکولوژیک چند کارکردی در تحلیل پایداری تولید زعفران در خراسان جنوبی

سید محمد جعفر اصفهانی؛ جواد خزاعی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 491-503

https://doi.org/10.22048/jsat.2019.119069.1290

چکیده
  با توجه به اثرات سوء مصرف نهاده‌های خارجی در بخش کشاورزی و وابستگی این بخش به انرژی‌های مستقیم و غیرمستقیم، تحلیل پایداری تولیدات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. شاخص ردپای اکولوژیک یک شاخص قوی در تحلیل پایداری است که امروزه در مجامع علمی از آن استفاده می‌شود. این شاخص فضای لازم برای حمایت از یک فعالیت را بوسیله میانگین ...  بیشتر