واکنش عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) به مصرف کود نانوبیولوژیک در قیاس با کودهای رایج دامی و شیمیایی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

2 مدرس مدعو گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

3 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه

4 دانشیار، دانشگاه هرات، افغانستان

10.22048/jsat.2019.177567.1339

چکیده

به منظور مطالعه واکنش عملکرد گل و بنه زعفران به نوع مصرف منابع مختلف کودی آزمایشی در طی دو سال زراعی 1396-1395 و 1397-1396 در منطقه شادمهر تربت حیدریه به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل : 1-بذرمالی (آغشته کردن) بنه‎ها با کود نانو بیولوژیک (با نام تجاری بیومیک از شرکت بیوزر)؛ 2-بذرمالی+ یک مرحله مصرف کود نانو بیولوژیک در آب آبیاری؛ 3-بذرمالی+ یک مرحله محلولپاشی کود نانو بیولوژیک ؛ 4-بذرمالی+ آبیاری+ محلولپاشی کود نانو بیولوژیک؛ 5-یک مرحله مصرف کود نانو بیولوژیک با آبیاری؛ 6-یک مرحله محلولپاشی کود نانو بیولوژیک؛ 7-مصرف کود شیمیایی (اوره، فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم)؛ 8-مصرف کود گاوی پوسیده؛ 9-کود گاوی + کود شیمیایی و 10- شاهد بودند. صفات مورد مطالعه زعفران شامل عملکرد خشک بنه، عملکرد تر گل، عملکرد تر و خشک کلاله و تعداد گل بود. براساس نتایج مزرعه سال سوم بیشترین عملکرد کلاله خشک (با 14کیلوگرم در هکتار) و تعداد گل در تیمار بذرمالی+ آبیاری+ محلولپاشی کود نانو بیولوژیک (با 176 درصد افزایش نسبت به شاهد) و بیشترین عملکرد بنه در تیمار بذرمالی کود نانوبیولوژیک (با 41 درصد افزایش نسبت به شاهد) به دست آمد. بررسی روش های مختلف کاربرد کود نانوبیولوژیک نشان داد که روش بذرمالی بنه ها بیشترین تاثیر را بر افزایش عملکرد بنه های زعفران و کاربرد همزمان روش بذرمالی بنه ها با محلول پاشی با آبیاری بیشترین تاثیر مثبت را بر خصوصیات گل زعفران داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of flower and corm yield of saffron (Crocus sativus L.) to nanobiologic fertilizer application in comparison to current cow manure and chemical fertilizer

نویسندگان [English]

  • Hassan Feizi 1
  • Ali Hosseini 2
  • Hossein Sahabi 3
  • Ramin Nazarian 4
1 Associate Professor, Department of plant Production, University of Torbat Heydarieh, Iran
2 MSc, University of Torbat Heydarieh, Iran.
3 Assistant Professor, Department of plant Production, University of Torbat Heydarieh, Iran
4 Associate Professor, Agriculture Department, University of Herat, Afghanistan.
چکیده [English]

For evaluation of response of flower and corm yield of saffron to nanobiologic fertilizer application methods in comparison to cow manure and chemical fertilizer an experiment was conducted in Shadmehr region as randomized complete block design with 10 treatments with four replication during two years (2014-2015 and 1015-2016). The treatments were 1. Corm inoculation with nanobiofertilizer (Bioumik product of Biozar company), 2. Corm inoculation+use in irrigation water, 3. Corm inoculation+ foliar application 4. Corm inoculation+ foliar application+use in irrigation water, 5. In irrigation water, 6. Foliar application 7. Use of chemical fertilizer (Urea, Ammonium phosphate and Potassium sulphate) 8. Use of cow manure 9. Use of chemical fertilizer +Use of cow manure and 10. Control. Studied traits were corm dry yield, flower dry yield, stigma dry and fresh yield and flower number. Based on result from third year the highest stigma dry yield (about 14 kg/ha) and flower number were achieved in Corm inoculation+ foliar application+use in irrigation water treatment (by 176 % increase in comparison to control) and the highest corm yield was seen in corm inoculation treatment (by 41 more than control). Results showed that the best method for corm improvement was corm inoculation with nanobiofertilizer and for flower improvement it is recommend to use of Corm inoculation+ foliar application+use in irrigation water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corm inoculation
  • Corm yield
  • Flower yield
  • foliar application