تقدیر انجمن گیاهان دارویی ایران از مجله زراعت و فناوری زعفران‎

در آذرماه 1394، لوح تقدیری جهت قدردانی از همکاران مجله زراعت و فناوری زعفران بابت چاپ به موقع و منظم مجله از طرف انجمن علمی گیاهان دارویی ایران دریافت گردید.