دریافت کیفیت Q2 فصلنامه علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران در پایگاه (ISC)

بر اساس آخرین رتبه‌بندی نشریه‌های علمی-پژوهشی  مجله علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران در آخرین ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلامی (ISC) مربوط به سال 1394 موفق به کسب جایگاه کیفی Q2  شد.