با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی الگوی بیانی ژن PIC2 مؤثر در گلدهی زعفران (.Crocus sativus L)

ایمان یوسفی جوان؛ فائزه قراری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.63141.1200

چکیده
  زعفران (.Crocus sativus L) گیاهی است که به منظور استفاده از گل و کلاله قرمز رنگ گل، با اهداف زیادی ‌از جمله مصرف در صنایع غذایی، رنگ و پزشکی کشت می‌شود. به علت با ارزش بودن گل، شناخت ژن‌های شرکت‌کننده در مسیر گلدهی یکی از مهم‌ترین مسائل این گیاه است، که با روشن شدن این مسیر می‌توان ابتکار عمل در نظم گلدهی و تا حدودی زمان گلدهی و عوامل محیطی ...  بیشتر