با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
بررسی کارایی فنی، بازاریابی و ساختار بازار زعفران ایران

محمود شبان؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4819

چکیده
  مطالعه حاضر به تعیین کارایی فنی و بررسی بازاریابی و ساختار بازار زعفران می‌پردازد. در این تحقیق جهت بررسی کارایی فنی، حاشیه‌های بازاریابی زعفران و شناسایی مسیرهای بازاررسانی از آمار پیمایشی با تکمیل 140 پرسشنامه از بهره برداران و 25 پرشسنامه خرده فروش 14 پرسشنامه عمده فروش و مصاحبه با تعدادی کارشناس کشاورزی مربوط به سال 1391 در شهرستان‌های ...  بیشتر