با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
ارزیابی فعالیت آنزیم‌های مخرب دیواره سلولی گونه‌های Fusariumهمراه ریشه و بنه زعفران در استان خراسان جنوبی

نیما خالدی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 243-259

https://doi.org/10.22048/jsat.2020.184121.1349

چکیده
  هدف از این مطالعه شناسایی گونه‌های Fusarium همراه با ریشه و بنه زعفران و ارزیابی فعالیت آنزیم‌های مخرب دیواره سلولی تولید شده توسط آن­ها می باشد. به منظور بررسی گونه‌های Fusarium، طی فصل رشدی 1397 در مجموع 53 نمونه ریشه و بنه به طور تصادفی از مزارع زعفران استان خراسان جنوبی جمع­آوری شد. پس از شستشو نمونه­ها با آب مقطر استریل و ضدعفونی سطحی ...  بیشتر