با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
بررسی ارزش تغذیه‌ای و امکان سیلو پذیری ضایعات (گلبرگ و پرچم) زعفران

محسن کاظمی؛ حسن صالح؛ بهزاد فهمیده

دوره 8، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 574-558

https://doi.org/10.22048/jsat.2020.205812.1361

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین ترکیب شیمیایی، خصوصیات سیلویی، قابلیت هضم و فراسنجه‌های تولید گاز برون‌تنی ضایعات زعفران (شامل گلبرگ و پرچم) قبل و بعد از سیلو شدن انجام شد. تیمارهای آزمایشی (با 4 تکرار) شامل 1) ضایعات زعفران قبل از سیلو شدن، 2) سیلاژ ضایعات زعفران بدون افزودنی، 3) سیلاژ حاوی 88/96 درصد ضایعات زعفران+12/3 درصد سبوس گندم (وزن­تر)، ...  بیشتر