با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
علوم و صنایع دارویی و پزشکی
تأثیر مکمل‌دهی زعفران بر شاخص‌های استقامت قلبی-تنفسی دختران سالم غیرفعال

عباس معمار باشی؛ ویدا حکیمی

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 225-230

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7866

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مکمل زعفران بر فاکتورهای استقامت قلبی-تنفسی در زنان سالم غیرفعال بود. پس از تکمیل پرسش‌نامه تندرستی و فعالیت بدنی و اجرای تست یک مایل دویدن، از میان افراد واجد شرایط 14 نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق (با میانگین سنی 38/1± 7/20 سال و شاخص توده بدنی 8/1±1/21) انتخاب شدند و 3 مرحله آزمون بروس را بر ...  بیشتر