با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این مطالعه در راستای ارتقاء سطح طبقه‌بندی کیفی محصول زعفران و افزایش سود کشاورزان با ایجاد بازار فرضی به بررسی عامل‌های مؤثر بر انتخاب و میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای انجام آزمون کیفیت زعفران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسش انتها – باز پرداخته است. داده‌های موردنیاز با تکمیل پرسشنامه از یک نمونه تصادفی 170 نفر از زعفران کاران استان خراسان رضوی جمع‌آوری گردید. از مدل دومرحله‌ای هکمن برای تشخیص عامل‌های مؤثر بر انتخاب و میزان تمایل به پرداخت اضافه استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که حدود 48 درصد کشاورزان حاضر به پرداخت مبلغ اضافه برای انجام آزمون کیفیت می‌باشند، که از این تعداد، 29 درصد تمایل به پرداختی بیشتر از 900 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم گل‌تر را نشان دادند. نتایج حاصل از برآورد مدل نیز نشان داد که متغیرهای سن، تحصیلات، مالکیت زمین و سابقه انجام آزمون کیفیت زعفران درگذشته هم بر احتمال انتخاب و هم بر میزان تمایل به پرداخت اضافی برای انجام آزمون کیفیت تأثیر مثبت و معناداری دارند. بر این اساس استفاده از آموزش‌های درست و همه‌جانبه، برگزاری تشکل‌های عمومی و فعالیت‌های ترویجی می‌تواند در ترغیب کشاورزان جهت انجام آزمون کیفیت نقش مؤثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the willingness of saffron farmers to test the quality control of the crop

نویسندگان [English]

  • Alireza Karbasi 1
  • mahmoud sabuhi sabuni 1
  • bahareh zandi dareh gharibi 2

1 Professor of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Professor of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

This study aimed to improve the level of quality classification of saffron and increase farmers' profits by creating a hypothetical market to investigate the factors affecting selection and the willingness of farmers to pay for saffron quality testing using contingent valuation method and open-ended question. data were collected by a questionnaire from a random sample of 170 saffron producers in Khorasan Razavi province. Two-stage Heckman model was used to identify the factors influencing choice and estimation of willingness to pay. data analysis showed that about 48 percent of farmers are willing to pay an additional amount for a quality test, of which 29 percent showed willingness to pay more than 900,000 rials per kilogram of flower. The results of the model's estimation also showed that age, education, land ownership and history of saffron quality testing in the past have a positive and significant effect on the likelihood of choosing and the amount of willingness to pay extra for quality testing. Accordingly, the use of proper and comprehensive training, holding public organizations and promotional activities can play an effective role in encouraging farmers to conduct quality tests.
Key words: Saffron, Willingness to pay, Contingent valuation, Two-stage Hackman model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron
  • Willingness to pay
  • Contingent valuation
  • Two-stage Hackman model
 
Aghaei, M., and Rezagholizadeh, M. 2011. Iran’s Comparative advantage in production of saffron. Agricultural Economics and Development 25 (1): 121-132. (In Persian).
Aghapour Sabbaghi, M .2019. Investigating the factors affecting the export of Iranian saffron to BRICS countries (Panel data approach). Saffron Agronomy and Technology 7 (3): 411-420.  (In Persian with English Summary).
Akbari, N., Khoshakhlagh, R., Sameti, M., and Shahidi, A. 2009. An estimation willingness to pay of consumers for increasing quality of bread in 2007 (Case study of Isfahan city). Agricultural Economics 3 (1): 89-113. (In Persian with English Summary).
Aminizadeh, M., Karbasi, A., Riahi, A., and Ramezani, M. 2020. Assessing the effect of Iran’s membership in trade agreements on saffron exports. Saffron Agronomy and Technology 7 (4): 537-549. (In Persian with English Summary).
Borimnejad, V., and Hoshmandan, A. 2013. Determining consumers’ willingness to pay in purchasing safe vegetables in Tehran. Agricultural Economics Research 5 (2): 131-150. (In Persian with English Summary).
Boyle, K.J., Johnson, F.R., McCollum, D.W., Desvousges, W.H., Dunford, R.W., and Hudson, S.P. 1996. Valuing public goods: discrete versus continuous contingent-valuation responses. Land Economics 72 (3): 381-396.
D’Archivio, A.A., Giannitto, A., Incani, A., and Nisi, S. 2014. Analysis of the mineral composition of Italian saffron by icp-ms and classification of geographical origin. Food Chemistry 157: 485-489.
Darijani, A. 2000. Investigating the views of depositors and the factors affecting the amount of household bank deposits, Master Thesis. University of Tehran. (In Persian).
Dourandish, A., Aminizadeh, M., Riahi, A., and Mehrparvar Hosseini, E. 2018. Assessing the role of trade sanctions and global economic crisis on Iran’s saffron exports. Saffron Agronomy and Technology 6 (4): 499-511. (In Persian with English Summary).
Erfanifar, S., and Bakhshoodeh, M. 2018. Consumers’ willingness to pay for health-oriented chicken meat in Shiraz. Agricultural Economics 12 (1): 59-78. (In Persian).
Einollahi, M. 1999. Determining the price and non-price components of sugar beet in Iran (Khorasan). Master Thesis, University of Tehran.
Ghodoosi, M., Mohtashami, T., Motavalli Habibi, M., and Sheddati, S. 2016. Identification and prioritization of marketing mix elements affecting the export of saffron from the perspective of experts. Saffron Agronomy and Technology 3 (4): 285-296. (In Persian with English Summary).
Ghorbani, M., NematiA., and Ghorbani, R. 2011. Studying the willingness to pay of wheat farmers to control weeds in different growth stages (Case study of Khorasan Razavi). Agricultural Economics and Development 25 (1): 20-28. (In Persian with English Summary).
Greene, W.H. 1993. Econometric Analysis. 2nd Edition. New York: Macmillan, 791p.
Grunert, K.G. 2005. Food quality and safety: consumer perception and demand. European Review of Agricultural Economics 32 (3): 369-391.
Gunduz, O., and Bayramoglu, Z. 2011. Consumer’s willingness to pay for organic chicken meat in Samsun province of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (3): 334-340.
Hamzei, M., and Bouzarjmehry, K. 2015. Analysis of effects and factors influencing on increasing the cropping pattern of saffron in the city of Nishapur; Case study: Ishaq Abad district. Saffron Agronomy and Technology 2 (4): 277-288. (In Persian with English Summary).
Han, Z., Zeng, D., Li, Q., Cheng, C., Shi, G., and Mou, Z. 2019. Public willingness to pay and participate in domestic waste management in rural areas of China. Resources Conservation and Recycling 140: 166-174.
Hao, Y., Liu, H., Chen, H., Sha, Y., J.I., and Fan, J. 2019. What affect consumers' willingness to pay for green packaging? Evidenece from China. Resources Conservation and Recycling 141: 21-29.
Hayati, B., Pishbahar, E., and Haghjou, M. 2012. Analyzing determinants of consumers’ willingness to pay a premium for pesticide-free fruit and vegetables in Marand city. Agricultural Economics and Development 25 (4): 469-479. (In Persian with English Summary).
Heckman, J. 1976. The common structure of statistical models of truncation, Sample Selection and Limited Dependent Variables and a Simple Estimator for Such Models. Annals of Economic and Social Measurement 5/4: 475-492.
Huang, C.H., and Lee, C.H. 2014. Consumer willingness to pay for organic fresh milk in Taiwan. China Agricultural Economic Review 6 (2): 198-211.
International Organization for Standardization (ISO). 2005. ISO 9000: 2005 Quality management systems, fundamentals and vocabulary. ISO, Geneva, Switzerland.
Kafi, M., Rashed Mohasel, M.H., Koocheki, A., and Molafelabi, A. 2002. Saffron Production and Processing. Language and Literature, Mashhad.
Karami, H. 2015. Effects of saffron cultivation on income and employment of operators in Lorestan province of Iran. Village and Development 18 (1): 21-43. (In Persian).
Karbasi, A., and Rastegaripour, F. 2014. Evaluation of comparative advantage on production and export of saffron. Saffron Agronomy and Technology 2 (1): 59-74. (In Persian with English Summary).
Kaveh, H., and Salari, A. 2018. Study and comparison of saffron quality produced in major centers of production in Khorasan provinces. Saffron Agronomy and Technology 6 (2): 209-218. (In Persian with English Summary).
Kohansal, M., and Tohidi, A. 2015. Experimental study of the impact of foreign exchange rate fluctuations on Iran's Saffron export demand: A dynamic pooled mean group (PMG) approach. Saffron Agronomy and Technology 3 (1): 34-42. (In Persian with English Summary).
Lage, M., and Cantrell, C.L. 2009. Quantification of saffron (Crocus sativus L.) metabolites crocins, picrocrocin and safranal for quality determination of the spice grown under different environmental moroccan conditions. Scientia Horticulturae 121: 366-373.
Mcdonald, J.F., and Moffitt, R.A. 1982. The uses of Tobit analysis. Review of Economic and Statistics 62: 318-321.
Melnyk, J.P., Wang, S., and Marcone, M.F. 2010. Chemical and biological properties of the world's most expensive spice: Saffron. Food Research International 43: 1981-1989.
Mohammadzadeh, H., and Karbasi, A. 2019. The shock effect of oil revenues on the export of Iran saffron. Saffron Agronomy and Technology 7 (1): 125-136. (In Persian with English Summary).
Nikoukar, A., and Bazzi, R. 2016. Analyzing consumer willingness to pay for chicken without antibiotics in Mashhad. Agricultural Economics 10 (3): 65-87. (In Persian).
Oude Ophuis, P.A.M., and Van Trijp, H.C.M. 1995. Perceived quality. A market driven and consumer oriented approach. Food Quality and Preference 6 (3): 177-183.
Romano, K.R., Finco, F.D.B.A., Rosenthal, A., Finco, M.V.A., and Deliza, R. 2016. Willingness to pay more for value-added pomegranate juice (Punica granatum L.): An open-ended contingent valuation. Food Research International 89: 359-364.
Schuhmann, P., Skeete, R., Waite, R., Lorde, T., and Bangwayo-Skeete, P. 2019. Visitors’ willingness to pay marine conservation fees in Barbados. Tourism Management 71: 315-326.
Shi, L., Gao, Z., and Chen, X. 2014. The cross-price effect on willingness-to-pay estimates in open-ended contingent valuation. Food Policy 46: 13-21.
Singh, G., and Pandey, N. 2018. The determinants of green packaging that influence buyers’ willingness to pay a price premium. Australasian Marketing Journal 26: 221-230.
Steiner, M., and Hendus, J. 2012. How consumers’ willingness to pay is measured in practice: An empirical analysis of common approaches' relevance. SSRN Electronic Journal 1-7.
Tobin, J. 1958. Estimation of relationships for limited dependent variables. Econometrica 26: 24-36.
Walsh, R.G., Loomis, J.B., and Gillman, R.A. 1984. Valuing option, existence, and bequest demands for wilderness. Land Economics 60 (1): 14-29.
Wei, S., Ang, T., and Jancenelle, V.E. 2018. Willingness to pay more for green products: The interplay of consumer characteristics and customer participation. Journal of Retailing and Consumer Services 45: 230-238.
Yasrebi, S.E. Zabah, I., Behzadian, B., Marousi, A., and Rezaei, R. 2020. Classification of saffron based on its apparent characteristics using artificial neural networks. Saffron Agronomy and Technology 4 (4): 521-535. (In Persian with English Summary).
Zaikin, A. A., and McCluskey, J. J. 2013. Consumer preferences for new technology: apples enriched with antioxidant coatings in Uzbekistan. Agricultural Economics 44 (4-5): 513-521.
Zalacain, A., Ordoudi, S.A., DIaz-Plaza, E.M., Carmona, M., BlAzquez, I., Tsimidou, M.Z., and Alonso, G.L. 2005. Near-infrared spectroscopy in saffron quality control: Determination of chemical composition and geographical origin. Journal of Agricultural and Food Chemistry 53: 9337-9341.