با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

5 استادیار گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

6 دانشیار گروه گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد

چکیده

تولید پایدار زعفران به عنوان یکی از اهداف کلان و راهبردی کشاورزی ایران نیازمند تدوین یک برنامه مشخص و سازماندهی شده است. در طی نیم قرن گذشته توسعه زراعت زعفران در ایران بیش از هر محصول دیگری انجام شده و سطح زیر کشت آن تا 8/37 برابر افزایش یافته است. با این وجود، میانگین عملکرد در واحد سطح از این توسعه تبعیت نکرده و با شیبی منفی در حال کاهش است به نحوی که میانگین تولید از 76/5 کیلوگرم در هکتار در سال 1352 به 62/3 کیلوگرم در هکتار در سال 1397 رسیده است. همچنین برآورده شده که خلاء عملکرد 90-64 درصدی در مزارع ایران وجود دارد. آفات و بیماری­های زعفران مانند کنه زعفران (Rhizoglyphus robini)، پوسیدگی بنه زعفران، پوسیدگی خشک بنه زعفران (Burkholderia gladioli) و بیماری­های ویروسی زعفران نیز از جمله عوامل مؤثر در کاهش کمی و کیفی محصول زعفران در مزارع هستند. از سوی دیگر اختلاط بنه­های آلوده و سالم، بنه­های با کیفیت پایین و انبارداری نامناسب بنه­ها نیز از معضلات تولید این محصول می­باشد. زعفران بوسیله بنه­های دختری خود تکثیر می­شود و افزایش عملکرد زعفران در ارتباط مستقیم با کیفیت بنه مادری است. دستیابی به بنه­های بذری استاندارد و سالم به عنوان تنها ابزار تکثیر گیاه در طبیعت پیش نیاز هر گونه برنامه­ریزی برای افزایش عملکرد زعفران است. این مقاله شاخص­های مورد نیاز جهت دستیابی و گواهی هسته­های اولیه، بنه­های مادری و بنه­های بذری زعفران را در برنامه استاندارد سازی بنه زعفران توصیف می­کند. بدون شک استفاده از بنه­های استاندارد عاری از بیماری در کنار توجه به سایر شاخص­های بوم­شناختی و فیزیولوژیکی گیاه و اجرای مدیریت مناسب موجب افزایش عملکرد و بهبود سنجه­های تولید پایدار خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criteria for production of standard pathogen-free saffron corms

نویسندگان [English]

 • Mohammad Zakiaghl 1
 • Soroor Khorramdel 2
 • Alireza Koocheki 3
 • Jafar Nabati 4
 • Ahmad Nezami 3
 • Amin mirshamsi kachki 5
 • Abdollah Mollafilabi 6
 • Parviz Rezvani Moghaddam 3
 • Mehdi Nassiri Mahallati 3

1 Associate Professor, Department of Plant protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

2 Associate Professor, Department on Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

3 Professor, Department on Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

4 Assistant professor, Research center for plant sciences Ferdowsi University of Mashhad

5 Assistant Professor, Department of Crop Biotechnology and Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

6 Associate Professor,Research Institute of Food Science and Technology, Mashhad,Iran.

چکیده [English]

Sustainable development of saffron production as one of the major and strategic goals of Iranian agriculture requires a well-defined and organized plan. Over the past half century saffron cultivation has increased 34-fold in Iran, more than any other crop. But the average yield did not follow this development and is reducing with slight negative slope; so, the average saffron production in Iran has reduced from 5.76 kg/ha in 1973 to 3.42 kg/ha in 2017. It is also estimated that there is a 90-70% yield gap in Iranian saffron farms. Saffron pests and diseases such as saffron mite (Rhizoglyphus robini), saffron corm rot, saffron dry rot (Burkholderia gladioli) and saffron viral diseases are also responsible for quantitative and qualitative reduction of saffron yields in farms. Saffron is propagated by its daughter corms, so increasing the yield of saffron is directly related to the quality of mother corm seed. This paper describes the criteria’s needs to generate and certify prebasic, mother corm and seed corm classes of saffron for standard saffron corm schedule. Production of standard pathogen-free seed corms as the only means of saffron propagation in nature is a prerequisite for any planning to increase saffron yield. Undoubtedly, application of standard free pathogen corms along with other ecological and physiological indices of saffron plant will increase yield and improve Sustainable development indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Saffron production
 • Pathogen-free mother corm
 • Yield
Afzali, H. 2004. Introduction of a new causal agent of saffron corn rot in Iran. Proceedings of the 16th Iranian Plant Protection Congress, vol. II, 28 August to 1 September 2004, Tabriz, Iran. 326p.
Agricultural Statistics. 2018. Iran’s Minister of Agriculture, Department of Planning and Economy. http://www.maj.ir/.
Ahrazem, O., Rubio-Moraga, A., Castillo-López, R., Mozos, A. T., and Gómez-Gómez, L. 2010. Crocus sativus pathogens and defence responses. Functional Plant Science and Biotechnology 4: 81-90.
Alvani, S., Mahdikhani-Moghadam, E., Rouhani, H., and Mohammadi, A. 2016. Identification of some plant parasitic nematodes associated with Berberis vulgaris, Crocus sativus and Ziziphus zizyphus based on morphological and molecular characters in South Khorasan province. PhD Desertation. Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian with English Summary).
Asadi, G.A., Rezvani Moghaddam, P., and Hassanzadeh Aval, F. 2014. Effects of soil and foliar applications of nutrients on corm growth and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in six year-old farm. Saffron Agronomy and Technology 2: 31–44. (In Persian with English Summary).
Bhagyalakshmi, N. 1999. Factors influencing direct shoot regeneration from ovary explants of saffron. Plant Cell Tissue Organ Culture 58: 205-211.
Caiola, M.G., and Faoro, F. 2011. Latent virus infections in Crocus sativus and Crocus cartwrightianus. Phytopathologia Mediterranea 50: 175-182.
De Mastro, G., and Ruta, C. 1993. Relation between corm size and saffron (Crocus sativus L.) flowering. Acta Horticulturae 344: 512-517.
Diaz, A., Okabe, K., Eckenrode, C. J., Villani, M. G., and Oconnor, B.M. 2000. Biology, ecology, and management of the bulb mites of the genus Rhizoglyphus (Acari: Acaridae). Experimental and Applied Acarology24: 85-113.
Diaz-MarTa, A., Arghittu, A., Astrka, K., and Betza, T. 2019. Saffron in Europe: Problems and Strategies for Improving the Quality and Strengthen Competitiveness. White Book. Available at Web site http://www.europeansaffron.eu/archivos/White%20book%20english.pdf.
Di Primo, P.,  Cappelli, C., and Katan, T. 2002. Vegetative compatibility grouping of Fusarium oxysporum f. sp. gladioli from saffron. European Journal of Plant Pathology 108: 869-875.
Douglas, M., and Perry, N. 2003. Growing saffron - the world’s most expensive spice. New Zealand Institute for Crop and Food Research Ltd. A Crown Research Institute. 4p.
EPPO Panel on Certification of Pathogen-tested Ornamentals. 2002. Production of healthy plants for planting: Classification scheme for Crocus. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin32: 123-128.
Fiori, M., Ligios, V., and Schiaffino, A. 2011. Identification and characterization of Burkholderia isolates obtained from bacterial rot of saffron (Crocus sativus L.) grown in Italy. Phytopathologia Mediterranea50: 450-461
Gresta, F., Lombardo, G.M., Siracusa, L., and Ruberto, G. 2008a. Effect of mother corm dimension and sowing time on stigma yield, daughter corms and qualitative aspects of saffron (Crocus sativus L.) in a Mediterranean environment. Journal of the Science of Food and Agriculture 88: 1144-1150.
Gresta, F., Lombardo, G.M., Siracusa, L., and Ruberto, G. 2008b. Saffron, an alternative crop for sustainable agr
Icultural systems. A review. Agronomy for Sustainable Development 28: 95-112.
Jami al-ahmadi, M., Mohammadi, A., and Salehi kohabadi, E. 2017. Characterization of bacteria isolated from the saffron (Crocus sativus L.) rhizosphere. Journal of Horticultural Research 25: 5-14.
Kafi, M., Koocheki, A., Rashed-Mohassel, M.H., and Nassiri, M. 2006. Saffron, Production and Processing. Science Publishers, New Hampshire, USA. 244p. 
Karimi shahri, M.R., Kamali, H., and Sajadinejad, M. 2017. Occurrence of Borkholderia gladioli disease in saffron farms of Khorasan Razavi. 6th National Congress of Biology and Natural Sciences of Iran, Tehran.
Katawazy, A.S. 2013. A comprehensive study of Afghan saffron. Report of Afghanistan Investment Support Agency. 46p.
Khorramdel, S., Eskandari Nasrabadi, S., and Mahmoodi, G. 2015. Evaluation of mother corm weights and foliar fertilizer levels on saffron (Crocus sativus L.) growth and yield components. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 2: 9-14.
Koocheki, A. 2018. Agro-ecological aspects of saffron production with a holistic approach. In: Fifth National Conference on Saffron, 14-15 November 2018, Torbat-Heydarieh. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., and Seyyedi, S. M. 2019. Saffron “seed”, the corm. In A. Koocheki and M. Khajeh-Hosseini (eds). Saffron: Science, Technology and Health. Elsevier Inc. pp. 93-118.
Koocheki, A., Karbasi, A., and Seyyedi, S.M. 2017. Some reasons for saffron yield loss over the last 30 years period. Saffron Agronomy and Technology 5: 107-122. (In Persian with English Summary).
Koocheki, A., and Seyyedi, S.M. 2015. Phonological stages and formation of replacement corms of saffron (Crocus sativus L.) during growing period (review article). Journal of Saffron Research 3: 134-154. (In Persian with English Summary).
Kumar, R., Singh, V., Devi, K., Sharma, M., Singh, M.K., and Ahuja, P.S. 2009. State of art of saffron (Crocus sativus L.) agronomy: a comprehensive review. Food Reviews International 25: 44-85.
Lage, M., and Cantrell, C.L. 2009. Quantification of saffron (Crocus sativus L.) metabolites crocins, picrocrocin and safranal for quality determination of the spice grown under different environmental Moroccan conditions. Scientia Horticulturae 121: 366-373.
Lopez-Corcoles, H., BrasaRamos, A., Montero Garcia, F., Romero Valverde, M., and Montero Riqueime, F. 2015. Phenological growth stages of saffron plants (Crocus sativus L.) according to the BBCH scale. Spanish Journal of Agricultural Research 13: 1-6.
McGimpsey, J.A., Douglas, M.H., and Wallace, A.R. 1997. Evaluation of saffron (Crocus sativus L.) production in New Zealand. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 25: 159-168.
Miglino, R., Jodlowska, A., and Van Schadewijk, A.R. 2005. First Report of Narcissus mosaic virus Infecting Crocus spp. Cultivars in the Netherlands. Plant Disease 89: 342.
Najari, G., Nourollahi, K., and Piri, M. 2018. The first report of (Fusarium oxysporum) causal agent of wild saffron corm rot disease in Iran. Saffron Agronomy and Technology 6: 119-123. (In Persian with English Summary).
Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., Amin Ghafouri, A., and Mahluji Rad, M. 2015. Optimizing corm size and density in saffron (Crocus sativus L.) cultivation by central composite design. Saffron Agronomy and Technology 3: 161-177. (In Persian with English Summary).
Nateqi, M., Koohi Habibi, M., Dizadji, A., and Parizad, S. 2015. Detection and molecular characterization of the Iris severe mosaic virus-Ir isolate from Iran. Journal of Plant Protection Research 55: 235-240.
Negbi, M. 1999. Saffron: Crocus sativus L. (Medicinal and aromatic plants: industrial profiles. Harwood Academic Publishers. 152p.
Nehvi, F.A., and Yasmin, S. 2017. Advance in saffron research for integrated development of saffron in Kashmir, India. Acta Horticulture 1184: 63-68.
Nehvi, F.A., Lone, A.A., Allai, B.A., and Yasmin, S. 2010. Impact of climate change on saffron industry of Jammu and Kashmir. Crop Improvement 37: 203-205.
Nematia, Z., Harpkea, D., Gemicioglua, A., Kerndorffa, H., and Blattnera, F.R. 2019. Saffron (Crocus sativus) is an autotriploid that evolved in Attica (Greece) from wild Crocus cartwrightianus. Molecular Phylogenetics and Evolution136: 14-20.
Ochoa Corona, F.M., Lebas, B.S.M., Elliott, D.R., Tang J.Z., and Alexander, B.J.R. 2007. New host records and new host family range for Turnip mosaic virus in New Zealand. Australasian Plant Disease Notes 2: 127-130.
Palmero, D., Rubio-Moraga, A., Galvez-Patón, L., Nogueras, J., Abato, C., Gómez-Gómez, L., and Ahrazem, O. 2014. Pathogenicity and genetic diversity of Fusarium oxysporum isolatesfrom corms of Crocus sativus. Industrial Crops and Products 61: 186-192.
Parizad, S., Dizadjia A., Koohi Habibia, M., Winter, S., Kalantari, S., Movia, S., Lorenzo, T. C., Alonso, G.L., and Moratalla-Lopez, N. 2019. The effects of geographical origin and virus infection on the saffron (Crocus sativus L.) quality. Food Chemistry 295: 387-394.
Parizad, S., Dizadji, A., Koohi Habibi, M., Winter, S., Kalantari, S., Movi, S., García-Arenal, F., and Ayllón, M.A. 2018. Description and genetic variation of a distinct species of Potyvirus infecting saffron (Crocus sativus L.) plants in major production regions in Iran. Annals of Applied Biology 173: 233-242.
Parizad, S., Dizadji, A., Koohi Habibi, M., Mosahebi Mohammadi, G.H., Kalantari, S., Izadpanah, F., García-Arenal, F., and Winter, S. 2017. Identification and partial characterization of the virus infecting saffron (Crocus sativus) in Iran. Iranian Journal of Plant Protection Science 47: 263-275.
Rahimi, H. 2015. Saffron Pests (Identification and Management). Sokhangostar Press. 72p. (In Persian).
Rashed-Mohassel, M.H. 2019. Evolution and botany of saffron (Crocus sativus L.) and allied species. In A. Koocheki and M. Khajeh-Hosseini (eds). Saffron: Science, Technology and Health. Elsevier Inc. pp. 37-57.
Rezvani-Moghaddam, P. 2019. Ecophysiology of saffron. In A. Koocheki and M. Khajeh-Hosseini (eds). Saffron: Science, Technology and Health. Elsevier Inc. pp. 119-137.
Saeedizadeh, A. 2014. Identification of some saffron corm rot fungi and their control. Saffron Agronomy and Technology 2: 205-213. (In Persian with English Summary).
Seyyedi, S.M., and Rezvani Moghaddam, P. 2020. Proposed program for standardization of saffron corms: Obstacles and solutions. Saffron Agronomy and Technology 7: 457-479. (In Persian with English Summary).
Shahnoushi, N., Abolhassani, L., Kavakebi, V., Reed, M., and Saghaian, S. 2019. Economic analysis of saffron production. In A. Koocheki and M. Khajeh-Hosseini (eds). Saffron: Science, Technology and Health. Elsevier Inc. pp. 337-356.
 Sud, A.K., Paul, Y.S., and Thakur, B.R. 1999. Corm rot of saffron and its management. Journal of Mycology and Plant Pathology 29: 380-382.