با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

پایداری کشاورزی امروزه بی‌شک یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه پایدار است. اتکای اصلی درآمد ساکنین روستا‌های استان خراسان رضوی به محصولات کشاورزی و باغی به‌ویژه زعفران می‌باشد. در این راستا گل‌های فیروزه فام این گیاه پهنه اراضی شهرستان نیشابور را نیز در برگرفته و در این شهرستان با استقبال زیاد کشاورزان مواجه شده است. در این مطالعه به بررسی کشت زعفران در ایجاد پایداری اقتصادی روستا‌های دهستان دربقاضی در بخش مرکزی شهرستان نیشابور پرداخته شده است. روش انجام این پژوهش، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی و تحلیلی - توصیفی است. در همین چارچوب برای تعیین پایداری اقتصادی روستا‌ها، از مدل موریس دیویس استفاده شده است. این مدل شامل سه ماتریس می‌باشد که برای شاخص‌های اقتصادی به‌طور جداگانه محاسبه و تحلیل می‌شود. جامعه آماری روستا‌های بالای صد خانوار در دهستان دربقاضی می‌باشد، همچنین حجم نمونه مورد مطالعه براساس فرمول کوکران 308 خانوار است . نتایج حاصل از مدل موریس دیویس نشان داد، از بین ده روستای مورد مطالعه، روستا‌های بحرودی، جیلو، خوجان و نوروزآباد از پایداری کم، روستای روح‌آباد، حقیه، شادمیانه، کاریزک و همچنین روستا‌های باغ جعفرآباد و کاریز صباح از پایداری متوسطی برخوردار هستند.  در راستای نتایج این پژوهش پیشنهادی مبتنی  بر حفظ اشتغال در منطقه و حمایت از زعفرانکاران منطقه برای ترغیب کشت زعفران و پایداری روستا‌های مورد مطالعه ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of Saffron Economic Stability of Rural Residents in the Darbeghazi District City of Nishabur

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Mohamad Alavizade 1
  • Mahmood Reza Mirlotfi 2
  • Nazanin Naimabadi 3

1 Assistant Professor, Geography and Rural Planning, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Geography and Rural Planning, University of Zabol

3 Ph.d Student in Geography and Rural Planning, University of Tehran Karazmi

چکیده [English]

Agricultural sustainability is undoubtedly one of the most important parts of sustainable development. The main source of income for the residents of villages of the Khorasan Razavi province is based on agricultural and horticultural products especially sale of saffron. In this regard the turquoise shades of the flowers of this plant encompass all of the fields in Nishabur and they have been much welcomed by farmers in this city. In this study, the cultivation of saffron in creating economic stability of the rural district Derbghazi in the central part of the city of Nishabur city will be examined. The research method in this paper is based on library, documentary, field and analytical – descriptive studies. In this context and in order to determine the economic stability of rural areas, the Morris Davis model has been used. This model contains three matrices that separately calculate and analyze the economic indicators. The statistical population under study consists of more than one hundred households from the rural villages in the Derbghazi rural district and the sample population studied consists of 308 households based on the Cochran formula. The results of the Morris Davis model indicate that among ten villages that were studied, Behroudi, Jilo, Khojan and Norouazabad have low economic stability, and Rouhabad, Haghiye, Shadmiyane, Karizak plus the villages of Jafarabad garden and Karizak Sabbah have average economic stability. In the end and based on the results of the research study some recommendations are presented in order to maintain employment in the region and support the farmers who are cultivating saffron to encourage the till of saffron and help the economic stability of the residents of the villages that were studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron
  • sustainable development
  • the Morris Davis
  • the village
Abrishami, H. 2004. Long to saffron today. Amir kabir Publications, Tehran. (In Persian).
Asayesh, H., and Estelaji, A. 2003. Regional planning principles and methods (methods and models).
    Islamic Azad University, Tehran. (In Persian).
Etaat, J., and Mosavi, S.Z. 2010. Centralization and sustainable development in Iran. Research in Human Geography 71: 89-106. (In Persian).
Farahani, H., Javani, KH., and Karami dehkordi, A. 2012. Stability analysis of saffron and socio economic impact on rural development (item: Village Balavlayt city Torbat Hydariyh). Economic Space and Rural Development 2 (2): 95-112. (In Persian).
Farhoudi, R., Mahdavi, M., and Farahani, H. 2004. Measuring the level of social stability villages of Markazi province Iran. Geographical Society 2 (2): 39-52. (In Persian).
Hafezniya, M.R. 2008. Introduction to Research in the Humanities. Publications samt, Tehran. (In Persian).
Hosenzade Dalir, K. 2001. Regional Planning. Publications samt, Tehran. (In Persian).
Liverman, D.M., Hanson, M.E., Brown, B.J., and Merideth, R.W. 1988. Fromglobal sustainability toward measurement. Environmental Management 12 (2): 133-144.
Madih, A. 2006. Nishabur and development strategy. Publisher of Navaye Ghazal, Firozeh. (In Persian).
Monazam Esmailpoor, A., and Kardavani, P. 2010. The role of agriculture in rural development with emphasis on Saffron city of Kashmar Balavlayt Village. Land Geographical 7 (26): 31-51. (In Persian).
Neumayer, E. 2001. Analysis of the human development index and sustainability. A constructive, proposal. Ecological Economics 39: 101-114.
Pezzey, j, and Michael, T. 2002. The Economics of Sustainability: A Review of Journal Articles. To be published by Ashgate 2 (3): 1-33.
Sadegh Beigy, N. 2013. Sewage abandoned urban impact on the socio-economic instability villages Savojbolagh). MA Geography and Rural Planning University zabol, Iran. (In Persian with English Summary).
Sedighi, H., and Pur Kakhak, A. 2004. Saffron farmers’ attitudes towards issues of development and evaluation of saffron (case study: city Gonabad). Iranian Agricultural Sciencesscience 36 )3(: 699-689. (In Persian).
Taleshi, M. 2011. Instablitly of small rural settlemants in desert Areas. Sustainable Development 2 )11(: 19-22.
United Nations. 2007. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. United Nations publication, New York.
Ziyari, K. 2009. Principles and methods of planning Tente. Tehran University Publications, Tehran. (In Persian).