با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 دکتری مدیریت بازرگانی، استادیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

با وجود تولید و صادرات گسترده محصول زعفران ایران، می‌توان گفت هیچ برند قدرتمند و معتبری در بازار جهانی از زعفران ایران مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر نبود برندهای قدرتمند از زعفران ایران در بازارهای جهانی باعث شده تقریباً هیچ نامی از ایران در این زمینه وجود نداشته باشد.  از این رو آگاهی از اهمیت و جایگاه برندسازی برای محصولات صادراتی مانند زعفران و همچنین راهکارهایی که برندهای برتر برای حضور و بقا در بازار جهانی از آن بهره می‌برند می‌تواند در این راستا راهگشا باشد. این مطالعه، با بررسی مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و استفاده از نظرات خبرگان صنعت زعفران کشور به‌وسیله مصاحبه عمیق و پرسشنامه به بررسی چالش‌های پیش روی این صنعت پرداخته و با استفاده از ماتریس SWOT راهبردها و برنامه‌های عملیاتی را جهت برندسازی در این صنعت ارائه داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد صنعت از نظر برندسازی وضعیت مناسبی ندارد و دارای نقاط ضعف و تهدیدهای فراوانی است. به همین منظور چهار دسته اصلی راهبُرد به منظور توسعه برندسازی در این صنعت ارائه شده که به‌کارگیری آن‌ها می‌تواند تضمین‌کننده بهبود وضعیت صنعت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Operational plan of Iran saffron’s branding

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Masoomzadeh Zavareh 1
 • Abolghasem Ebrahimi 2
 • Jafar Shamsi 3
 • Khalil Dehnavi 4

1 MSc Business Management, Institute for Trade Studies and Research, Tehran

2 Associate Proffesor Marketing management, University of Shiraz, Shiraz, Iran

3 MSc Business Management, University of Allameh Tabatabie, Tehran, Iran

4 MSc Business Management, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

Despite the extensive production and export of saffron in Iran, we have no strong and credible brand of Iranian saffron in global market. In other words, the absence of strong brands in the global market has made almost no name of Iran in these markets. Thus, it is useful to aware of the importance of branding for export crops such as saffron and exploring the solutions of leading brands using in the global market. The present study with regard to theoretical foundations, comparative studies and by using the opinions of saffron industry experts via in-depth interview and questionnaire, have addressed the challenges facing the industry, and Using SWOT matrix for formulating branding strategies and operational plans. The results of the study show that branding in the industry is so weak and has a lot of weaknesses and threats. Therefore, to develop branding in the industry, four main strategy categories were presented. By using these strategies we can guarantee the improvement in the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Branding
 • Packaging
 • Geographical Index
 • Export
 • strategy
 1. Agriculture Organization of Khorasan Razavi. 2010. Comprehensive program to improve saffron production in Iran, Mashhad. (In Persian)
 2. Bagozzi, R.P. 1991. Principles of Marketing Management. Macmillan Publishing Company, New York.
 3. Bartlett, J. E., Kotrlik, J.W., and Higgins, C.C. 2001. Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1): 43-50.
 4. Bendixen, M., Bukasa, K.A., and Abratt, R.A. 2004. Brand equity in the business-to-business market. Industrial Marketing Management, 33(5): 371-380.
 5. Delavar, A. 2004. Theoretical & Practical Basics of Research in Human & Social Sciences (2nd Ed.). Roshd Press, Tehran, Iran.
 6. International Trade center. 2011. ITC. Retrieved from http://www.intracen.org/
 7. INTERREG IIIC. 2008. Saffron in Europe: Problems and Strategies for improving the quality and strengthen competitiveness. European Union.
 8. Kapferer, J.N. 2008. The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term (4th Ed.). Kogan Page, London.
 9. Khaki, Gh. 2003. Research Method: An Approach To Writing Thesis (1st Ed.). Baztab Pub, Tehran, Iran. (In Persian)
 10. Kotler, P., and Armstrong, G. 2012. Principle of Marketing (14th Ed.). Prentice-Hall Inc, New Jersey.
 11. Kotler, P., and Pfoertsch, W. 2006. B2B Brand Management (1st Ed.). Springer, Berlin.
 12. Ministry of Agriculture. 2009. Agriculture Statistic letter (VolumeII). Office of Statistics and Information Technology, Tehran, Iran.
 13. Sarmad, Z., Bazargan, A., and Hejazi, A. 2005. Research methods in behavioral sciences (1st Ed.). Samt Press, Tehran.
 14. Spain Government. 2010. Spain Statistical Yearbook 2010. Spain Ministry of Environment, Rural and Marine, Madrid.
 15. Wyeth, P., and Malik, N. 2008. A Strategy for Promoting Afghan Saffron Exports. ICARDA.