با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ شعبه کاشمر

2 استادیار، گروه گیاهپزشکی، جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، کاشمر، ایران.

3 مربی گروه گیاه پزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی،کاشمر، ایران

4 استادیار گروه تولیدات گیاهی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه

چکیده

با توجه به صادراتی بودن گیاه زعفران (Crocus sativus L.) و برتری محصولات ارگانیک در بازار پسندی آن‌ها، این مطالعه به منظور بررسی روش‌های غیر‌شیمیایی و مقایسه با کنه کش های شیمیایی در کنترل کنه زعفران که از آفات مهم زعفران محسوب می‌شود، در پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه در سال 1393 انجام شد. در این تحقیق اثر کنه‌کش‌های بروموپروپیلات و پروپارژیت، اسانس های رزماری و صمغ آنغوزه بر مراحل زیستی کنه زعفران در 4 دز و 6 زمان مختلف مجاورت با کنه‌کش (3 و 6 و 12 و 24 و 48 و 72 ساعت) بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار بررسی شد. شرایط آزمایشگاهی با دوره نوری 16:8 ساعت، رطوبت 5±65 درصد و دمای 2±27 درجه سانتیگراد تعیین گردید. نتایج آنالیز واریانس داده ها نشان داد اثرات تیمارهای آزمایش بر میزان مرگ و میر تخم، لارو و کنه بالغ در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. هم چنین کنه کش بروموپروپیلات بیشترین تلفات را داشته که با افزایش زمان و غلظت میزان تلفات به طور معنی‌داری افزایش یافت. هم‌چنین بیشترین درصد تخم تفریخ نشده مربوط به اسانس رزماری بود و درصد مرگ و میر لاروها نیز بیشتر از کنه‌های بالغ بود که با یکدیگر اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 5 درصد داشتند. در این تحقیق مشخص شد که صمغ آنغوزه بیشترین تاثیر را روی تخم این آفت داشته است و کنه کش پروپارژیت و بروموپروپیلات به ترتیب بیشترین مرگ و میر را روی لارو و کنه بالغ ایجاد کرده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation acaricide of vegetative material and acaricide on control saffron mite Rhizoglyphus robini in the laboratory condition

نویسندگان [English]

  • fereshteh yousofzadeh 1
  • Isa Jabaleh 2
  • Ali Olyaie torshiz 3
  • ahmad ahmadian 4

1 Former MSc Student, Department of Plant Protection, Kashmar University of Science and Culture, Iran

2 Assistant Professor of Department of Plant Protection, ACECR -Khorasan Razavi, Kashmar Higher Education Institute, Kashmar, Iran

3 Msc Department of Plant Protection , ACECR_Khorasan Razavi Branch, Kashmar, Iran

4 Assistant Professor of Plant Production Department, and Researcher of Saffron Institute, University of Torbat Heydarieh

چکیده [English]

According to the export of saffron (Crocus sativus.L) and superiority of organic products in the market, this study performed in order to assessment natural methods in control of saffron mite which is a major pest of saffron, was conducted in the saffron institute of Torbat university in 2014. In this research has been studied effect of Bromopropylate and Propargite acaricides and Rosemary essential oil and Stinking assa resin on development steps of Rhizoglyphus robbini in four doases and six different times the peresence of acaricide (3, 6, 12,24,48,72 hours) in the factorial on complete randomized design and four replications. The laboratory condition was determined at photoperiod 16:8, humidity 65 ± 5 percentage and temperature 27 ± 2°C. Analysis results of data variance showed that the effects of treatments on mortality of egg ،larvae and mature mites were significant at the 1 percentage probability level. Also that Bromopropylate has maximum mortality percent among larvae and mature saffron mite. Also in this experiment time increasing and concentration increase mortality of larvae’s significantly. As well as the maximum percent of eggs failed to hatch related to Rosemary essential oil .Also larvae mortality percent was more than mature mite that had significant differences at 5% probability level .In this study was found Stinking assa resin has the greatest impact on the egg also Propargite and Bromopropilate have created the highest mortality on the larvae and adults respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rosemary essential oil
  • Stinking assa resin
  • Bromopropylate
  • Propargite
Anonymous. 2014. Phytology of Saffron. Iran Deserts Publications. Available at Web site http://www.irandesert.ir. (verified 20 October 2014). (In Persian).
Arbabi, M., Khosroshahi, M., and Afshari, M. 2001. Study effect feremon Stirrup-M in combination with acaricide against Panonychus ulmi. Agriculture and Rural Development Journal, Tehran  3 (1): 35-42. (In Persian).
Diaz, A. 1998. Aspects of the biology, ecology and behavior of the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Claparede) (Acari: Acaridae): A pest of onions in New York. Ph.D. dissertation, Cornell University, New York. 129 p.
Khanjani, M. 2010. Toxicology. Boo Ali University Publications, Hamedan. 348 p. (In Persian).
Koocheki, A. 2013. Research on production of saffron in Iran: past trend and future prospects. Saffron Agronomy and Technology 1 (1): 3-21. (In Persian).
Kumar, V., Behl, R.K., and Narula, N. 2001. Effect of phosphate solubilizing strains of Azotobacter chroococcum on yield traits and their survival in the rhizosphere of wheat genotypes under field conditions. Acta Agronomy Hungry 49 (2): 141–149.
Lee, H.S., and Wen, H.C. 1980. Field investigation of the acarid bulb mite on onion and their control. Journal of Bulb Mites in China 29 (3): 211-218.
Martinez, M., Velazquez. R., Rosario-Cruz, G. Castillo-Herrera, J., Flores-Fernandez, M., Alvarez, A.H., and Lugo-Cervantes, E. 2011. Acaricidal effect of essential oils from Lippia graveolens, Rosmarinus officinalis, and Allium sativum against Rhipicephalus microplus. Journal of Medical Entomology 48 (4): 822-827.
Miresmailli, S., Bradbury, R., and Isman, M.B. 2006. Comparative toxicity of Rosmarinus officinalis L. essential oil and blends of its major constituents against Tetranychus urticae Koch (Acaria: Tetranychidae) on two different host plants. Pest Management Science 62: 366-371. (In Persian).
 Peyravi, M., Goldansaz, Sh., and Talebi Jahromi, Kh. 2010. Using Ferula assafoetida essential oil as adult carob moth repellent in Qom pomegranate orchards (Iran). African Journal of Biotechnology 10 (3): 380-385.
Rajabi, Gh. 2001. Pest of Fruit Tries. Agriculture Education Publications, Tehran. (In Persian).
Ronasian, A., and Zarabi, M. 2013. Investigation on Ferula assafoetida gum extraction antifeedant and repellency effects on Amitermes vilis (Iso. Termatidae) under control condition. In Twentieth Plant Protection Congress, Shiraz University, Iran, 26-29 August 2012, pp. 300. (In Persian).
Sarnevesht, M., Izadi, H., Jalali, M., and Zohdi, H. 2013. Toxicity of Acetamiprid and Ferula assafoetida Linnaeus essential oil against the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer under laboratory conditions. In Twentieth  Plant Protection Congress , Shiraz University, Iran, 26-29 August 2012, pp. 269. (In Persian).
SAS Institute. 2000. SAS/Stat User’s Guide, Version 9.0. SAS Institute, Cary, NC.
Shafiei Alavijeh, A., Habib pour, B., Moharramipour, S., and Rasekh, A. 2013. Toxicity of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis) Essential Oil to the Termite (Microcerotermes diversus). In Twentieth  Plant Protection Congress ,Shiraz University, Iran, 26-29 August 2012, pp. 240. (In Persian).
Talebie Jahromi, Kh. 2007. Toxicology. Tehran University Publications, Tehran. (In Persian).
Wang, C.L., and Lin, R.T. 2000. Studies on soil treatments for the control of the bulb mite (Rhizoglyphus robini claparede) on gladiolus. Journal of Agricultural Research of China 35: (2) 230-234.
Zargari, A. 1996. Medical Plants. Tehran University Publications, Tehran. 420 p. (In Persian).