با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به اهمیت برنامه ‌ریزی در سطح تولید ضرورت دارد شناخت لازم از رفتارهای آتی مصرف‌کنندگان راجع به محصولات ارگانیک حاصل شود. با توجه به این موضوع مهم در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط و داده‌های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار شهرستان مشهد، عوامل مؤثر بر سهم آتی خانوارها از مصرف زعفران ارگانیک موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خانوارهای شهرستان مشهد تمایل دارند به‌طور میانگین 34 درصد از زعفران مصرفی آتی خود را به‌صورت ارگانیک مصرف نمایند. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای تعداد خانوارهای دارای افراد زیر 10 سال، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت زعفران ارگانیک نسبت به غیر ارگانیک و برچسب ارگانیک تأثیر مثبت و متغیر دل‌نگرانی‌های زیست‌محیطی ناشی مصرف زعفران غیر ‌ارگانیک تأثیر منفی بر تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک داشته‌اند. با توجه به یافته‌های مطالعه، به کار بردن راهکارهای ارتقاء جایگاه محیط‌زیست نزد مصرف‌کنندگان، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی مصرفی و طراحی مکانیزمی برای الزام به کار بردن برچسبی برای زعفرانی که به‌صورت ارگانیک تولید می‌شود، پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Organic saffron position in the future household consumption basket and effective structures (Case study)

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Shahpouri 1
  • Mohammad Ghorbani 2
  • Arash Dourandish 3
  • Mohammadreza Kohansal 4

1 M.Sc. of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad

2 Professor of Agricultural Economic Department, Ferdowsi University of Mashhad.

3 Assistant Professor of Agricultural Economic Department, Ferdowsi University of Mashhad

4 Professor of Agricultural Economic Department, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Considering the importance of planning at the production level, it is necessary to identify the consumer's future behavior towards organic products. Thus, using seemingly unrelated regression and data of 2012 for 200 households in mashhad, in the present study we have tried to determine the future share of these products in the household's basket and also survey the effective factors on this share in organic saffron. The results showed that households in mashhad tend to allocate an average of 34 percent of their future consumption basket for organic saffron. The regression results illustrated that while children below 10 years old in the households, willingness to pay the price differential compared with non-organic products and organic labeling positively affected the willingness to pay for organic products, environmental concerns variables created by non-organic products had a negative effect on their willingness. Considering the research results, helping to raise people's awareness about food through different educational and advertising approaches, providing a mechanism to label organic products and assessing the strengths and weaknesses of producing and distributing the organic products are provided as suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seemingly Unrelated Regression
  • Organic agriculture
  • Mashhad
Amemiya, T. 1985. Advanced econometrics. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press. 
Baba’akbari, M., Asadi, A., Akbari, M., Fakharzadeh, A., and Sokhtanlou, M. 2008. Taking attitude of the factors influencing the adoption of organic agricultural products. Agricultural Economics and Development 39: 133-144.
Bengtsson, J., Ahnström J., and Weibul, A.C.2005. The effects of organic agriculture onbiodiversity and abundance: a meta-analysis.Journal of Applied Ecology 42: 261–269.
Dabbert, S., Häring, A.M., and Zanoli, R. 2004.Organic farming: policies and prospects.London: Zed Books.
Davidson, R., and MacKinnon, J.G. 1993. Estimation and inference in econometrics. Oxford University Press. 
Elroy, M.B. 1977. Goodness of fit for Seemingly Unrelated Regressions: Glahn's R2 y, x and Hooper's r~2. Journal of Econometrics 6 (3): 381-387.
Enanoglu, Z., and Karahan, O. 2002. Policy implementations for organic agriculture in Turkey. British Food Journal 104: 300-318.
Ghorbani, M. 2009. Supportive policies of greenhouse organic cucumber production in Khorasan Razavi province. Asian Journal of Plant Sciences 8 (1): 42-47.
Ghorbani, M., Koocheki, A.R., and Mahmoudi, H.  2009. The virtual estimation of wheat yield in organic production conditions: (Case study Khorasan Razavi province). Journal of Environmental Sciences 6 (3): 23-30.
Haghjou, M., Hayati, V., Mohammad Rezai, R., Pishbahar, A., and Dashti, Q. 2011. Potential factors influencing consumers' willingness to pay increased rates for healthy food products. Case Study: Employees Agriculture Organization of East Azerbaijan Province. Journal of Agricultural and Sustainable Production 21 (3): 107-117.
Shahpouri, A.R. 2013. Organic products position in the future Consumption basketand Effective structures (case study). MS dissertation. Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian with English Summary).
Underhill, S., and Figuera, E. 1996. Consumer prefence FO non-conventionally grown produce. Journal of Food Distribution Research 27: 56-66.
Zellner, A.1962. An efffincient method of estimating seeminglyunrelated regressions and tests of aggregation bias. Journal of American Statistical Association 57: 500-509.