با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته‌ی رشته مدیریت کشاورزی ، دانشگاه تبریز-مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

انتقال نامتقارن قیمت به‌عنوان یکی از مصادیق نارسایی بازار مطرح می‌باشد که بر رفاه مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. زعفران به‌عنوان طلای سرخ ایران یکی از مهم‌ترین محصولات تولیدی کشاورزی کشور می‌باشد. در این بین استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی از عمده‌ترین استان‌های تولیدکننده زعفران در کشور می‌باشند.‌ هدف از مطالعه حاضر بررسی نحوه انتقال قیمت محصول زعفران در بین استان‌های موردنظر می‌باشد. بدین منظور ابتدا وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون‌های همگرایی یوهانسون و انگل و گرنجر بر پایه داده‌های ماهانه 1390-1385 مستخرج از دفتر آمار بانک مرکزی مورد آزمون قرار گرفت. سپس جهت نحوه انتقال (متقارن یا نامتقارن) قیمت از روش‌های همگرایی آستانه‌ای استفاده شد. نتایج آزمون‌ همگرایی انگل و گرجر و آزمون همگرایی یوهانسون وجود رابطه بلندمدت را در بین استان‌های موردنظر تأیید نمود. یافته‌های این مطالعه نشان داد انتقال قیمت زعفران در بلندمدت بین استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متقارن است. همچنین با به‌کارگیری مدل‌های تصحیح خطا بر پایه تکنیک‌های تصحیح خطای آستانه‌ای، تعدیلات کوتاه‌مدت بازار زعفران در بین این سه استان تجزیه و تحلیل گردید لذا، اتخاذ سیاست‌های حمایتی قیمتی در خصوص بازار زعفران در بین سه استان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis the price transmission on saffron market case study: Razavi, North and South Khorasan Provinces

نویسندگان [English]

  • Hashem Mahmoudi 1
  • Samira Afrasiabi 2

1 Ph.D. Student of Agricultural Economics, University of Tabriz

2 M.A. degree in Management of Agriculture, University of Tabriz-Teacher in pnu University.

چکیده [English]

Asymmetric price transmission is instances of market imperfection which can affect consumers’ welfare. Because of this matter, analyzing price transmission in agricultural market is an important issue. Saffron is a strategic agricultural commodity in Iran, which mostly produces in Razavi, North and South Khorasan provinces. In this study saffron’s price behavior in these provinces has been investigated. First Johanson Co-integration and Engel-Granger test have been used to investigate long-run relation between monthly saffron’s prices from 2006- 2011. Then, threshold Co-integration test has been used to examine whether price transmission is symmetric or asymmetric. Plus, Threshold Vector Error Correction model has been used to analysis short-run adjustment in saffron market in these provinces. Main results showed that saffron price transmission in Razavi, north and south khorasan is symmetric. The results show that the market price support policies can be helpful in the three provinces of saffron.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price Transmission
  • Saffron
  • The error correction model
  • Threshold Co-integration
Abdulai, A. 2000. Spatial price transmission and asymmetry in the Ghanaian maize market. Journal of Development Economics 63: 327-349.
Acquah, H.G., and Lecturer, S. 2012. A Threshold Cointegration Analysis of Aaymmetric Adjustiment in the Ghanaian Maiez Markets. University of Cape Coast. Cape Coast. Ghana. 21-26.
Aghae, M., and Rezagholi Zade, M. 2012. Iran’s Comparative Advantage in production of Safforn. Journal of Agricultural Economics and Development 1: 121-132.
Awokuse, T., and Wang, X. 2009. Threshold effects and asymmetric price adjustments in U.S. dairy markets. Canadian Journal of Agricultural Economics 57: 269-286.
Chen, L.H., Finney, M., and Lai, K.S. 2005. A threshold cointegration analysis of asymmetric price transmission from crude oil to gasoline prices. Economics Letters 89: 233–239.
Cramon, V., Taubadeland, S., and Meyer, J. 2001, Asymmetric price Transmission Fact or Artefact? Paper prepared for the 71th EAAE seminar the food consumer in the early 21st century "in zaragoza. Spain. April. 19-20.
Enders, W., and Granger, C.W.J. 1998. Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics 16: 304-311.
Enders, W., and Siklos, P.L. 2001. Cointegration and threshold adjustment. Department of Economics Working Paper: Iowa State University. 5-7.
Engle, R.F., and Granger, C.W.J. 1987. Cointegration and error correction: representation, estimation and testing. Econometrical 55: 251–280.
Farajzade, Z., and Esmaieli, A. 2012. Analysis of price transmission at Global market Pistachios. Journal of Agricultural Economics and Development 71: 69-79. (In Persian).
Froot, K.A., and Rogoff, K. 1995. Perspectives on PPP and Long-Run Exchange Rates. In: Grossmanm G, Rogoff K. (Eds.). Handbook of International Economics.  3.  Elsevier.
Ghahremanzade, M., and Falsafian, A. 2012. Effects overflow swing price at calf meat market. Journal of Agricultural Economics and Development 1: 31-40. (In Persian).
Ghoshray, A. 2007. An examination of the relationship between US and Canadian Durum Wheat Prices. Canadian Journal of Agricultural Economics 55: 49-62.
Goodwin, B.K., and Harper, C. 2000. Price transmission threshold behavior and asymmetric adjustment in the U.S. pork sector. Journal of Agricultural and Applied Economics 32: 543-553.
Hosseini pour M.R., and Moghaddasi, R. 2011. Asymmetric Price Transmission and Threshold Behavior in Iranian Fish Market. International conference On Applied Economics – ICOAE 2011. 253-263.
Hosseini, S., and Durandish, A. 2008. Pattern Price Transmission Iranian Pistachio at Global market. Iranian Journal of Agriculture Science 1: 145-153. (In Persian).
Hosseini, S., and Nikukar, A. 2006. Asymmetric price Transmission and Effect that on Marketing margin Chichen in dustry. Iranian Journal of Agriculture Science 2: 1-9. (In Persian).
Hosseini, S., and Sarae Shad, Z. 2010. Price Transmission in Salmon market in Fars province. Journal of Agriculture Economics researches 1: 125-134. (In Persian).
Hosseini, S., and Ghahremanzade, M. 2008. Asymmetric adjustment and price transmission at meat market of Iran. Journal of Agricultural Economics and Development 53: 1-20.
Johansen, S., and Juselius, K. 1994. Identification of the Long-Run and the Short-Run Structure: an Application to the IS-LM model. Journal of Economic 63: 7-36.
Kakhki, D.M., and Kamal Abadi, R. 2012. The Influence of Targeting subsidies on price Transmission pattern in Iran’s Egg market.  Journal of Agricultural Economics and Development 4: 517-526.
Karbasi, A., and Akbarzade, J. 2010. Estimate supply function and demand Iran Safforn Export with system simultaneous equations. Journal of Agricultural Economics and Development 62: 33-54. (In Persian).
Kuhestani, G.M., Nikukar, A., and Durandish, A. 2011. Threshold price transmission model in Iranian chicken market. Journal of Agricultural Economics and Development 3: 384-392. (Summary in Persian with English).
Listorti, G. 2008. Testing international price transmission under policy intervention. An application in the soft wheat market. PhD dissertation. Universita Politecnica delle Marche. Italy. 55-59.
Meyer, J., and Cramon-Taubadel, S.V. 2004. Asymmetric price transmission: a survey. Journal of Agricultural Economics 55: 581-611.
Minestiry of Jahad-e-Agriculture. 2011. Available in www.maj.ir (verified 5 September 2007).
Mousavi, N., Yazdani, S., and Rezaie, M. 2009. Effects of Globalization on Agricultural export: Case study of Safforn. Journal of Agricultural Economics Researches 2: 43-60.
Nofresti, M. 2012. Unit root and co-integration in econometrics. Third edition. Cultural Services Institute of Rasa. 121-130.
Parme, Z., Hosseini, M., Nabizade, A., and Mohebi, H. 2011. Export capacities and target markets for Iranian Safforn. Iranian Journal of Trade Studies 51: 59-95. (In Persian).
Parrott, S.D., Eastwood, D.B., and Brooker, J.R. 2001. Testing for symmetry in price transmission: An Extension of the shiller lag structure with an application to fresh Tomatoes. Journal of Agribusiness 19: 35-49.
Paseban, F. 2008. Factors affecting the Export of Iranian Safforn. Journal of Economic 2: 1-15. (In Persian).
Peltzman, S. 2000. Prices Rise faster than fall. Journal of political economy 108: 466-502.
Sephton, P. 2011. Spatial arbitrage in Sarawak pepper prices. Canadian Journal of Agricultural Economics. 59: 405-416.
Vinuya, F.D. 2007. Testing for market integration and the law of one price in world shrimp markets. Agricultural Economic 11: 243-265.
Zanias, G.P. 1999. Seasonality and spatial integration in agricultural (product) market Agricultural Economics 20: 225-262.