با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 استادیار پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه

چکیده

به‌منظور بررسی عکس‌العمل زعفران به مقدار و زمان مصرف دو نوع کود پتاسه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه فاکتور اجرا گردید. فاکتور اول، مقدار پتاسیم (صفر، 75/20، 5/41، 25/65، 83 و 75/103 کیلوگرم پتاسیم خالص در هکتار)، فاکتور دوم زمان مصرف (مصرف سالیانه کود و مصرف تجمعی کل کود موردنیاز چهار ساله در سال اول) در کرت‌های مصرف تجمعی بود. تمامی کود موردنیاز در طی چهار سال در همان سال اول به خاک اضافه گردید که بر این اساس این کرت‌ها به ترتیب مقادیر0، 83، 166، 249، 332 و 415 کیلوگرم پتاسیم خالص در هکتار دریافت داشتند. فاکتور سوم، نوع کود در دو سطح (سولفات پتاسیم (SOP) و کلرور پتاسیم (MOP)) بود. این آزمایش در سه تکرار و به‌مدت 4 سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زعفران گناباد انجام گرفت. از آنجایی‌که گل‌دهی زعفران در سال اول کشت مربوط به اثر تیمارهای کودی نبود. مورد آنالیز آماری قرار نگرفت و نتایج مربوط به گل‌دهی سه سال بعد مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر خالص مقدار پتاسیم بر عملکردکلاله خشک زعفران در سطح 5 درصد معنی‌دار بود و بیشترین کلاله خشک از تیمار مصرف 75/25 کیلوگرم پتاسیم خالص در هکتار به دست آمد. اثر خالص زمان مصرف کود پتاسیم بر عملکرد کلاله خشک زعفران معنی‌دار بود؛ به‌طوری‌که عملکرد کلاله خشک زعفران در تیمار مصرف هر ساله پتاسیم نسبت به تیمار مصرف تجمعی پتاسیم کل دوره، در سال اول افزایش معنی‌داری در سطح 5 درصد نشان داد. اثر خالص منبع کود پتاسیم بر عملکرد کلاله خشک زعفران نیز در سطح 5 درصد معنی‌دار بود؛ به طوری‌که مصرف پتاسیم به شکل سولفات پتاسیم باعث افزایش معنی‌دار عملکرد کلاله خشک نسبت به تیمار استفاده از کلرید پتاسیم شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Saffron Response to the Rate of Two Kinds of Potassium Fertilizers

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Zabihi 1
  • Hasan Feizi 2

1 Assistant professor of Soil & Water Department of Khorassan Agriculture and Natural Resource Center.

2 Saffron Institute, Assistant professor of Torbat-e-Heydarieh University

چکیده [English]

In order to investigate the response of saffron to rate and time of application and two kinds of potassium (K) fertilizers, a factorial experiment was conducted with three factors, including the amount of potassium (0, 20.75, 41.5, 65.25, 83 and 103.75 kg K.ha-1); time of application (annual application of K, and application of cumulative potassium needed for 4 years in the first year; these plots received 415, 332, 249, 166, 83, 0 Kg K.ha-1,respectively in the first year and at other three years not received any K fertilizer); and sources of potassium (K2SO4 and KCl) with three replications in a randomized complete block design in Gonabad agriculture and natural resource research station for 4 years. Results of the first year were not analyzed, because these results not related to fertilizer treatments.Results showed that effect of potassium rate on saffron dry stigma was significant (P<0.05) and the highest dry stigma yield was obtained from application of 20.75 Kg K.ha-1.Application time of K fertilizer had a significant effect on saffron dry stigma yield and application of fertilizer each year increased saffron dry stigma yield significantly (P<0.05) in compared to application of all fertilizer at the first year. Effects of sources of K on dry stigma yield of saffron was significant (P<0.05) and application of K in the form of K2SO4 increased dry stigma yield in compared to muriate of KCl treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry stigma
  • K2SO4
  • nutrition
  • Yield
Avarseji. Z., Kafi, M., Sabet Teimouri, M., and Orooji, K. 2013. Investigation of salinity stress and potassium levels on morphophysiological characteristics of saffron. Journal of Plant Nutrition 36: 299–310.
Dilmaghani, M.R., Malakouti, M.J., Neilsen, G.H., and Fallahi, E. 2004. Interaction effect of K and Ca on K/Ca ratio and its consequence to apple fruit quality on calcareous soils of Iran. Journal of Plant Nutrition 27: 1149-1162.
Habibi, M.B., and Bagheri, A. 1989. Saffron.Iran Scientific and Industrial Organization. Khorasan Center. (In Persian).
Hosseini, M. 1999. Effect of foliar nutrition on saffron yield increase. Iran Scientific and Industrial Organization. Khorasan Research Center. (In Persian).
Kafi, M. 2002. Saffron, Production and Processing. Ferdowsi University of Mashhad Press. 276 pp. (In Persian).
Kumar. A. R., and Kumar, N. 2008. Studies on the efficacy ofsulphate of potash (SOP) on the physiological, yield and quality parameters of banana CV. Robusta. Eurasian Journal of Biosciences12: 102-109.
Malakoti, M.J., and Homai, M. 2004. Dry Land Soil Fertility, Problems and Solutions. Tarbiat Modaress University Publications. (In Persian).
Malakoti, M.J., Shhabi, A.A., and Bazargan, K. 2005. Potash in Iran agriculture. Sana Publications. Tehran. Iran. (In Persian).
Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Second edition, Academic press, London.
Rezaian, S., and Pasban, M. 2002. Effect of nitrogen fertilizers (Urea, SCU) along with animal manure on the yield of saffron and nitrogen critical level. Khorasan Agriculture research center. Mashhad. (In Persian).
Sadeghi, B., Razavi, M., and Mohajeri, M.1997. Effect of different rates of chemical fertilizer on increasing yield of saffron. Khorasan Agriculture research center.Mashhad. (In Persian).
Sadeghi, B., Razavi, M., and Mollafilabi, A. 1989. Effect of chemical fertilizers and animal manure on the leaf and corm production of saffron. Khorasan Agriculture research center. Mashhad. (In Persian).
Shahandeh, H. 1990. Assessment of relation of soil physical and chemical properties with saffron yield in Gonabad region. Iran Scientific and Industrial Organization Khorasan Center. (In Persian).