با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
تأثیر مصرف برخی کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی وکیفی زعفران زراعی

زهرا حیدری؛ حسین بشارتی؛ سعیده ملکی فراهانی

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1393، صفحه 177-189

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7808

چکیده
  این مطالعه باهدف بررسی خصوصیات کیفی و کمی زعفران (.Crocus sativus L) تحت تأثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژن و نیز تلقیح با باکتری‌های محرک رشد به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی زعفران دانشگاه شاهد انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل کود شیمیایی نیتروژن در سه سطح صفر، 25 و 50 کیلوگرم ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
واکنش زعفران به مقادیر دو نوع کود پتاسیم

حمیدرضا ذبیحی؛ حسن فیضی

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1393، صفحه 191-198

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7809

چکیده
  به‌منظور بررسی عکس‌العمل زعفران به مقدار و زمان مصرف دو نوع کود پتاسه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه فاکتور اجرا گردید. فاکتور اول، مقدار پتاسیم (صفر، 75/20، 5/41، 25/65، 83 و 75/103 کیلوگرم پتاسیم خالص در هکتار)، فاکتور دوم زمان مصرف (مصرف سالیانه کود و مصرف تجمعی کل کود موردنیاز چهار ساله در سال اول) در کرت‌های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
دسته‌بندی و پیش‌بینی کلاله سه‌شاخه و چند‌‌شاخه زعفران با استفاده از ابزار‌های آماری یادگیری ماشینی بدون‌نظارت

امیرحسین بیکی

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1393، صفحه 199-204

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7810

چکیده
  زعفران یک گیاه تریپلوئید و عقیم است که در همه کشورها به‌عنوان یک ادویه و گیاه دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلاله مهم‌ترین قسمت گیاه زعفران می‌باشد. تاکنون هیچ روش مطمئن مولکولی برای شناسایی و پیش‌بینی گونه‌های دارای کلاله سه و چند‌شاخه ارائه نشده است. در‌ این بررسی بر ‌اساس نشانگر‌های مولکولی چندشکلی توالی مربوط تکثیر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
شناسایی برخی از قارچ های عامل پوسیدگی بنه زعفران و کنترل آن‌ها

آیت اله سعیدی زاده

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1393، صفحه 205-213

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7864

چکیده
  جهت شناسایی عوامل قارچی پوسیدگی بنه زعفران و کنترل آن‌ها، از مزارع و محل‌های نگهداری بنه، واقع در بشرویه از توابع استان خراسان جنوبی، نمونه‌برداری صورت گرفت. پس از کشت بافت‌های آلوده، گونه‌های قارچیPenicillium digitatum، Aspergillus nigerو Rhizopus stoloniferجداسازی و شناسایی گردید. جهت کنترل این بیمارگرها از چهار غلظت از سوسپانسیون باکتری Pseudomonas fluorescens ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

علیرضا کرباسی؛ هاشم محمودی؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ محمد مهدی فارسی علی آبادی

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1393، صفحه 215-223

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7865

چکیده
  زعفران یکی از مهم‌ترین محصولات تولیدی کشاورزی کشور می‌باشد و استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی از عمده‌ترین استان‌های تولیدکننده زعفران می‌باشند.‌ هدف از مطالعه حاضر سنجش فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی با استفاده از داده‌های ماهانه طی سال‌های 1385 تا 1390 می‌باشد. بدین منظور از فن آزمون ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی علوم و صنایع دارویی و پزشکی
تأثیر مکمل‌دهی زعفران بر شاخص‌های استقامت قلبی-تنفسی دختران سالم غیرفعال

عباس معمار باشی؛ ویدا حکیمی

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1393، صفحه 225-230

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7866

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مکمل زعفران بر فاکتورهای استقامت قلبی-تنفسی در زنان سالم غیرفعال بود. پس از تکمیل پرسش‌نامه تندرستی و فعالیت بدنی و اجرای تست یک مایل دویدن، از میان افراد واجد شرایط 14 نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق (با میانگین سنی 38/1± 7/20 سال و شاخص توده بدنی 8/1±1/21) انتخاب شدند و 3 مرحله آزمون بروس را بر ...  بیشتر

مقاله علمی کوتاه فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی (متانول، اتانول) گلبرگ زعفران

زهرا افرازه؛ مرضیه بلندی؛ مهدی خورشیدی؛ عبدالرضا محمدی نافچی

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1393، صفحه 231-236

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7867

چکیده
  گیاهان دارویی یکی از منابع مهم آنتی‌اکسیدان‌هامی‌باشند، آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی باعث افزایش قدرت آنتی‌اکسیدان‌های پلاسما و کاهش ابتلا به بعضی بیماری‌ها مانند سرطان، بیماری‌های قلبی و سکته مغزی می‌شوند. با توجه به سمی بودن و اثرات سوءتغذیه‌ای آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی موجود در مواد غذایی، نیاز به آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی از ...  بیشتر