کلیدواژه‌ها = تقریب تابع الگوریتم ژنتیک
عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران‌کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 119-129

10.22048/jsat.2019.132153.1301

سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ علیرضا کرباسی؛ احمد وندکی