کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی ریاضی مثبت
الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 397-410

10.22048/jsat.2018.105171.1271

بهاره زندی دره غریبی؛ علیرضا کرباسی؛ تکتم محتشمی