شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی زعفران مناطق روستایی استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشجوی دکترا مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.22048/jsat.2020.212516.1375

چکیده

بررسی چگونگی سوق‌دهی فعالیت‌های سنتی کشاورزی در استان خراسان جنوبی به سمت فعالیت‌های نوآورانه و ارائه‌ی راهبردهای متناسب با آن، همواره از جمله‌ی مسائلی بوده که توجه محققین این استان را بخود مشغول نموده است. از این­رو، هدف اصلی مطالعه حاضر، بر بهره‌گیری از تفکر کارآفرینانه جهت شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی زعفران مناطق روستایی استان خراسان جنوبی تعبیه شده است. در این پژوهش، از رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و سوات (SWOT-AHP) بهره‌گیری شده است. نخست، با استفاده از تجزیه و تحلیل سوات (SWOT)، شناسایی و طبقه‌بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی استان خراسان جنوبی صورت گرفته است. از آن‌جا که مسئله تصمیم‌گیری تحقیق حاضر از نوع چند شاخصه و ساختار آن دارای سلسله مراتبی از عناصر تصمیم وابسته به هم شامل هدف، معیارها و زیرمعیارها بوده است، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای محاسبه وزن و اهمیت هر کدام از معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده از طریق تجزیه و تحلیل سوات استفاده شده است. برای گردآوری داده‌های پژوهش، ماتریس مقایسات زوجی هر کدام از مولفه‌ها و گروه‌ها با بهره‌گیری از نظر 15 نفر از متخصصان و فعالان صنعت کشاورزی تکمیل شده است، که قوت‌های داخلی با وزن نسبی 372/0 در رتبه نخست و نیز فرصت‌های بیرونی با وزن نسبی 344/0 و تهدیدهای بیرونی با وزن نسبی 148/0و در نهایت، ضعف‌های داخلی با وزن نسبی 136/0 در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داده است که مهم‌ترین راهبرد‌‌ برای ‌توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی زعفران مناطق روستایی استان خراسان جنوبی  راهبرد SO با شاخص مطلوبیت2/26 است. بنابراین، با شناخت قابلیت‌ها و زمینه‌های تأثیرگذار بر بخش کشاورزی، امکان توسعه‌ی محصولات کشاورزی منطقه براساس رویکرد کارآفرینی میسر خواهد بود. با توجه به این موضوع، ایجاد و توسعه‌ی بسترهای مناسب جهت بازاریابی و تجاری‌سازی محصول راهبردی منطقه (زعفران)، اتخاذ تدابیر لازم جهت آموزش در زمینه تجاری‌سازی، تقویت و حمایت از تعاونی‌های خرید و نیز ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از تسهیلات بانکی و غیره می‌توان در راستای توسعه‌ی ‌کارآفرینی و تجاری‌سازی محصول زعفران در استان خراسان جنوبی گام مؤثری برداشت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Development Strategies for Entrepreneurial and Commercialization of saffron in Rural Areas Of South Khorasan

نویسندگان [English]

  • Hamid alizadeh 1
  • Habibollah Salarzehi 2
  • Gol Bahar Pouranjenar 3
1 Graduate of Public Administration, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 PhD student in Public Administration, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to use entrepreneurial thinking to identify and prioritize the development strategies of entrepreneurship and commercialization of saffron in rural areas of South Khorasan province in order to rotate traditional agricultural activities in southern Khorasan Province toward innovative activities. In this paper, the integrated approach of the dynamics analysis process SWOT-AHP. First, SWOT analysis has identified and categorized the strengths, weaknesses, opportunities and threats of saffron activities in rural areas of South Khorasan Province. Since the issue of decision making of the present research is of a multi-index type and its structure has a hierarchical component of decision-making elements, including goal, criteria and sub-criteria, the hierarchical analysis process (AHP) to calculate the weight and importance of each of the criteria and The following criteria have been used through SWOT analysis. In order to collect the research data, the matrix of paired comparison of each of the components and groups was completed using 15 experts and agricultural industry activists, whose internal strengths with the relative weight of 372/0 were in the first rank and also external opportunities with a relative weight of 344/0 And external threats with a relative weight of 148 and, finally, internal weaknesses with a relative weight of 136/0 were ranked next. The results show that the most important strategy for the development of entrepreneurship and commercialization of saffron in rural areas of South Khorasan province is SO strategy with a utility index of 26.2. The most suitable strategies of this kind are the creation of a suitable platform for private sector investment in the development and commercialization of agricultural products, the use of specialized and experienced personnel to establish community-based associations and promote and educate in the field of commercialization, with emphasis on practical aspects through meetings. And various meetings with the people of the region, marketing and advertising to introduce strategic products in South Khorasan province, the strengthening and support of purchasing cooperatives in the cultivation areas were selected for direct purchase from farmers as the most important strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Entrepreneurship Strategies"
  • "Entrepreneurship Development"
  • "Commercialization"
  • "Agricultural Products"
  • "saffron"
  • "SWOT"