با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
بررسی اثر روش‌ها و سطوح مختلف آب آبیاری بر برخی خصوصیات رویشی و عملکرد گل زعفران (Crocus.sativus L.)

حمید رضا شریفی؛ زهره نبی پور؛ محمد جلینی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22048/jsat.2024.413372.1505

چکیده
  به منظور بررسی اثر روش‌ها و سطوح مختلف آب آبیاری بر برخی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران، این پژوهش به صورت آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (ایستگاه تحقیقات گناباد) در سال‌های زراعی 1399-1397 انجام شد. در این تحقیق تیمار روش آبیاری (شامل روش‌های ...  بیشتر

اقتصاد و بازاریابی
بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد

مرتضی اشرفی؛ محمود هوشمند؛ محمد رضا لطفعلی پور؛ کامران داوری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 111-123

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.92655.1247

چکیده
  دشت مشهد در استان خراسان رضوی و جزو دشت‌های ممنوعه و ممنوعه‌ی بحرانی است. با عنایت به اینکه در اثر بهره‌برداری‌های بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، سـطح آب زیرزمینـی در آن بـه تدریج پایین رفته و با کسری مخزن مواجه شدهاست ، انتخاب استراتژی‌های مناسب برای کاهش مصرف آب در این دشت ضروری است. سیاست‌های متنوعی برای کاهش مصرف آب ...  بیشتر

کشاورزی و علوم پایه
مقایسه تأثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus sativus L)

محمد کریمی فرزقی؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 279-290

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.46986.1137

چکیده
  به منظور مقایسه تأثیر روش­ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران آزمایشی در سال زراعی 93-1392 به­صورت اسپلیت­پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه جلگه­رخ تربت حیدریه اجرا شد. عامل اصلی شامل سه روش آبیاری (کرتی، قطره‌ای و بارانی) و عامل فرعی سه سطح آبیاری (100، 75 و 50 درصد نیاز آبی زعفران) ...  بیشتر