با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی برنامه­راهبردی پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت‌حیدریه به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش افراد آگاه به وضعیت پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت‌حیدریه بودند. نمونه­ آماری این تحقیق 40  نفر، شامل ریاست و معاون دانشگاه و پژوهشکده، کارکنان سازمان­های مرتبط، اساتید و پژوهشگران با سابقه بودند که به‌طور هدفمند و کل شمار انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از ادبیات پیشینه، اسناد و مدارک، مصاحبه، پرسشنامه، نظرسنجی، جلسات راهبردی و فرم­های تعیین موضوعات استراتژیک استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه نهایی SWOT توسط چند تن از اساتید و کارشناسان خبره تأیید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (0.91= ) محاسبه و تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی (برای تعیین موقعیت استراتژیک) و تحلیل SWOT استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان­داد این پژوهشکده در وضعیت کنونی دارای 7 قوت، 18 ضعف، 7 فرصت و 11 تهدید اساسی است. بر این اساس، به تدوین برنامه استراتژیک پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت‌حیدریه و موضوعات استراتژیک آن شامل بیانیه رسالت، بیانیه چشم‌انداز، ارزش­های محوری، اهداف بلندمدت، موقعیت استراتژیک، استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی پرداخته شد. هم­چنین، تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی نشان داد این پژوهشکده در جایگاه راهبردی محافظه‌کارانه (WO) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing management strategies in the saffron institute of the university of Torbat heydariyeh

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rastegaripour 1
  • Alireza Karbasi 2
  • Ahmad Ahmadian 3

1 Assistant Professor of agricultural economics, university of Torbat Heydarieh and researcher of Saffron institute

2 Professor of agricultural economics, Ferdosi university of Mashhad

3 Assistant Professor of Plant Production Department, university of Torbat Heydarieh

چکیده [English]

The purpose of this study is to designing the strategic plans of the Saffron institute of the university of Torbat-e Heydarieh. The research method is analytical–descriptive. The size of the statistical sample for this research was n=50 including, principal and associate principal of the university and the institute, staff, professors and experienced researchers who were selected by purposive sampling. Review of literature, study of documents, interviews, questionnaire, surveys, forms for determining strategic issues and strategic meetings were used for collecting data. The validity of the SWOT questionnaire was approved by several professors of sport management and experts and the reliability was confirmed according to Cronbach's alpha (α=0.91). For analyzing the data, descriptive statistics, Friedman test, Internal and External factor matrixes, SWOT analysis based on intuition and brainstorming were used for developing strategies. The results of this research showed saffron institute, university of Torbat-e Heydarieh has 7 strengths, 18 weaknesses, 7 opportunities, and 11 threats. Accordingly, subjects such as mission statements, vision statements, and long – terms objectives, core values, strategic situation, strategies and plans were determined. In addition, the analysis of internal and external matrix showed that this office is located in the Weakness-Opportunities (WO) position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Torbat Heydarieh
  • SWOT Analysis
  • strategic plan