دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، پاییز 1396، صفحه 195-308 
2. بررسی ساختار جوامع و تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع زعفران خراسان

صفحه 211-229

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ عبداله ملافیلابی؛ سحر ولی زاده


7. تدوین راهبردهای مدیریتی پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت‌حیدریه

صفحه 295-308

فاطمه رستگاری پور؛ علیرضا کرباسی؛ احمد احمدیان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 311-412 پاییز 1396، صفحه 195-308 تابستان 1396، صفحه 107-194 بهار 1396، صفحه 1-105