با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه طب فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

5 دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کشاورزی شغلی است که افراد را در معرض مشکلات بهداشتی به ویژه اختلالات اسکلتی- عضلانی  قرار می­دهد. این شغل جزء گسترده­ترین و خطرناک­ترین فعالیت­های شغلی است که حدود 40 % از جمعیت کشورهای در حال توسعه به آن اشتغال دارند. ایران بزرگ­ترین تولید کننده زعفران جهان ( حدود 94 درصد تولید جهان) است که نیروی انسانی نقش کلیدی در تولید آن دارد. به همین سبب بررسی وضعیت ارگونومیکی نیروی انسانی دخیل در برداشت زعفران اهمیت پیدا می­کند. در این مطالعه به­منظور کاهش صدمات مکانیکی کارگران برداشت کننده­ی گل زعفران، نوعی ارابه (ترولی) معرفی و مورد مقایسه با روش­های سنتی برداشت قرار گرفت. در این آزمون­ها نیروی وارده و درصد حد توانایی بر روی 20 نفر در نقش برداشت کننده­ی گل زعفران و با کمک نرم­افزار 3DSSPP در دو روش برداشت زعفران به صورت سنتی (نیمه­نشسته و ایستاده­ی کمر خمیده) و دستگاه ترولی انجام شد. وضعیت­های بدنی مختلف در روش­های برداشت سنتی و نشستن بر روی ترولی به کمک تصاویر گرفته شده در این نرم شبیه­سازی شد. بررسی­های انجام شده نشان داد که بیشترین آسیب مربوط به حالت نیمه­نشسته و بر روی زانوها است. ارزیابی دستگاه ترولی برای برداشت زعفران نشان داد که کمترین آسیب را به کشاورز در هنگام برداشت زعفران وارد می­کند. اگر چه بیشترین فشار با استفاده از ترولی بر کمر وارد می­شود، ولی در مقایسه با روش نشسته و کمر خمیده فشار کمتری به اجزای بدن وارد می­نماید. لذا استفاده از این وسیله برای برداشت زعفران توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ergonomic evaluation of conventional saffron harvesting versus using a trolley

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Abbaspour-Fard 1
  • Hossein Yousefzadeh 2
  • Amin Azhari 3
  • Mohammad Ali Ebrahimi-Nik 4
  • Moein Haddadi Moghaddam 5

1 Professor Department of Biosystems Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

2 MSc Student, Department of Biosystems Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

3 Assistant Professor Department of Medical, Mashhad University of medical sciences

4 Assistant Professor Department of Biosystems Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

5 BS Student Department of Biosystems Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Agriculture is an occupation in which the workers are prone to health problems, particularly musculoskeletal disorders. This job is one of the most strenous and most dangerous work activities with approximately 40% of the engaged population living in the developing countries. Iran is the world's largest producer of saffron (about 94% of the world production). Labour has the highest impact on the production of this crop. In this research, a kind of trolley is introduced in order to reduce the mechanical damages on the body of labors during saffron harvesting, and then the results are compared with traditional harvesting methods. In the experiments, the force and strength percent capability of 20 workers as saffron harvesters is evaluated using the 3DSSPP software. Two methods of saffron harvesting namely the traditional method with two common postures (half sitting and bowing) and harvesting while sitting on the trolley are considered. The different postures for the traditional harvesting methods and harvesting with the trolley were simulated and imported to the software. It was found that the most harm on the farmers occurs in their knees with half sitting. Evaluation of harvesting saffron with trolley showed that it results in the  exertion of the least damage to farmers. However, harvesting with trolley exserts the most pressure on the back. However, the pressure is very little compared to half sitting and bowing postures. Hence this simple device is recommended for harvesting saffron.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human factors
  • Musculoskeletal
  • fatigue
  • Trolley
  • Software 3DSSPP
Agricultural Statistics. 2015. Information and communication technology center. Department of planning and economy, ministry of Jahad-agriculture, The Islamic republic of Iran. Volume III, Horticultural products. Volume: 2-073-467-964-978; C 0.1: 9-074-467- 946- 978; V.2: 6-075-467-964-978; C 0.3: 3-076- 467-964-978. (in Persian).
 Asadi, N., Choobineh, A., Keshavarzi, S., and Daneshmandi, H. 2015. Estimation of forces exerted on the lower back in manual load lifting using 3DSSPP software. Journal of Ergonomics 2 (4): 25-31. (in Persian with English Summary).
Choobineh, A., and Mououdi, M. 1997. Bodyspace: anthropometry, ergonomics, and design.ISBN: 9789643051549. (in Persian).
Fadwa, A. 1999. Ergonomics and productivity. Journal Tadbir (86): 56-60. (in Persian).
Fallahi, H., Abbaspour-Fard, M.H., Azhari, A., Khojastehpour, M., and Nikkhah, A. 2016. Ergonomic assessment of drivers in MF285 and MF399 tractors during clutching using algometer. Information Processing in Agriculture 3 (1): 54-60.‏
Kirkhorn, S.R., Earle-Richardson, G., and Banks, R.J. 2010. Ergonomic risks and musculoskeletal disorders in production agriculture: recommendations for effective research to practice. Journal of Agromedicine 15 (3): 281-299.
Matebu, A., and Dagnew, B. 2014. Design of manual material handling system through computer aided ergonomics: a case study at BDTSC textile firm. International Journal for Quality Research 8 (4): 557–568.
Moseley, W.G., and Watson, N.H. 2016. Agriculture, food production, and rural land use in advanced placement® Human Geography. Journal of Geography 115 (3): 118-124.
Osborne, A., Blake, C., McNamara, J., Meredith, D., Phelan, J., and Cunningham, C. 2010. Musculoskeletal disorders among Irish farmers. Journal Occupational Medicine (Oxford) 60 (8): 598-603.
Pharmacopoeia Europe. 2011. Council of Europe (Opiicrocata tincture). Strabourg, Council of Europe, ©2011.
Sadeghi, N., Delshad, A., and Fani, M. 2010. REBA method posture analysis in saffron pickers in Gonabad. Ofogh-e-Danesh, Journals of Gonabad University of Medical Sciences and Health Services 15 (4): 47-54. (In Persian with English Summary).
Saiedirad, M.H., Abrishami, M.A., Mustafa-Vand, H., Zarifneshat, S., and Nazarzade-Oghaz, S. 2014. Investigation and research on mechanization development probability and provide the most optimum method for saffron harvesting mechanization. The 8th National Congress on Agricultural-Machinery Eng. (Biosystem) and mechanization. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (In Persian with English Summary).
Sadeghi, N., Askarimoghaddam, M., Rahdar, H., and Tolide-ie, H. 2013. Effect of ergonomic training on saffron picker’s postures. tkj 4 (4) :1-7. URL: http://tkj.ssu.ac.ir/article-1-261-fa.html (In Persian with English Summary).
Samadi, M., Abdollahpour, N., and Babaei, A. 2014. Problems facing the mechanized harvesting of saffron. The 8th National Congress on Agricultural-Machinery Eng. (Biosystem) and mechanization. Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran. (In Persian with English Summary).
Woodson, W.E., Tillman, B., and Tillman, P. 1992. Human factors design handbook: information and guidelines for the design of systems, facilities, equipment, and products for human use. New York: McGraw-Hill.
Yu, D. 2014. Application of human factors in surgery: studies on technique, displays, and performance. Doctoral dissertation, University of Michigan.