دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1397، صفحه 125-267 

مقاله علمی پژوهشی

1. امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی

صفحه 125-145

علیرضا کوچکی؛ قربانعلی اسدی؛ میلاد باقری شیروان؛ بهاره بیچرانلو


4. اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (.Crocus sativus L)

صفحه 181-196

روشنک شهریاری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محسن جهان؛ رضا خراسانی


9. ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش‌های سنتی و استفاده از ترولی

صفحه 253-267

محمد حسین عباسپور فرد؛ حسین یوسف زاده؛ امین اظهری؛ محمدعلی ابراهیمی نیک؛ معین حدادی مقدم


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 393-533 پاییز 1397، صفحه 269-391 تابستان 1397، صفحه 125-267 بهار 1397، صفحه 3-123