دوره و شماره: دوره 4، SUPPLEMENT - شماره پیاپی 1، آبان 1395، صفحه 1-100 

Supplement

Saffron Agronomy and Technology-Book of Abstracts: 2013-2016

صفحه 1-78

10.22048/jsat.2016.39250

پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا کرباسی؛ معین توسن؛ فائزه قراری؛ حسن فیضی؛ تکتم محتشمی