با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
بررسی اثر فلزات سنگین مختلف بر صفات فیزیولوژیک گیاه زعفران (Crocus sativus L.)

مجید رستمی؛ رویا کرمیان؛ زهرا جولایی

دوره 3، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 83-96

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10384

چکیده
  افزایش غلظت فلزات سنگین نظیر سرب، مس، نیکل و سایر فلزات سنگین در آب، خاک و هوا می‌تواند به دلیل تأثیر منفی بر کل بوم نظام باعث اثرات زیانباری برای سلامت همه موجودات زنده گردد. مهم‌ترین منبع این آلودگی‌ها در بیشتر قسمت‌های دنیا معادن، پساب‌های صنعتی، کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها می‌باشند. به‌منظور بررسی اثر فلزات سنگین مختلف بر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
تعیین صفات زراعی مؤثر بر عملکرد کلاله اکوتیپ های زعفران زراعی در شرایط اقلیمی زنجان

سید محمد علوی سینی؛ جلال صبا؛ بابک عندلیبی؛ سید سیامک علوی کیا؛ محمد رضا عظیمی

دوره 3، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 97-106

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10382

چکیده
  به ‌منظور بررسی صفات مؤثر بر عملکرد اکوتیپ‌ های زعفران زراعی، پژوهشی به‌صورت کرت‌های خردشده در زمان بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال‌ های زراعی 93-1392 و 94-1393 انجام شد. 18 اکوتیپ زعفران در این آزمایش مورد استفاده واقع شد. صفات تعداد گل، وزن تر گل، وزن تر کلاله، وزن خشک ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
ارزیابی سازگاری اکوتیپ‌های مختلف زعفران زراعی با شرایط آب و هوایی شهرستان مراغه

امین انصاف؛ بهمن زاهدی؛ علی اصغر علیلو

دوره 3، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 107-119

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10380

چکیده
  به‌منظور بررسی سازگاری برخی اکوتیپ‌های زعفران زراعی (sativusCrocus) نسبت به شرایط اقلیمی شهرستان مراغه، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و طی دو سال متوالی (1392-1393) اجرا شد. اکوتیپ‌های موردمطالعه شامل بردسکن، سبزوار، تربت‌حیدریه، کاشمر، تایباد، آبرود، دوغ‌آباد، اسفیوخ، مرند 1، مرند 2، بناب 1 و بناب 2 بودند. صفات مورد ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
پیش بینی عملکرد و کارآیی مصرف آب زعفران با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی بر مبنای فاکتورهای اقلیمی و آب

عظیم شیردلی؛ ابوالفضل توسلی

دوره 3، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 121-131

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10381

چکیده
  با پدید آمدن تکنیک‌های آماری قوی و شبکه‌های عصبی، مدل‌های پیش‌بینی کننده عملکرد محصولات زراعی به‌سرعت رو به توسعه است. بدین منظور آزمایشی در منطقه تربت‌حیدریه با هدف پیش‌بینی عملکرد و کارآیی مصرف آب زعفران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفت. واسنجی و اعتباریابی مدل‌ها نیز با استفاده از آمار عملکرد محصول و پارامترهای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
بررسی علل گسترش کشت محصول زعفران در نواحی معتدل کوهستانی استان گلستان (مورد، روستای وامنان)

جواد عادلی؛ علی اکبر عنابستانی

دوره 3، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 133-144

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10387

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی علل کشت زعفران در نواحی معتدل کوهستانی گلستان می‌باشد. بر این اساس نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌ای بوده و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. قلمرو مکانی آن مزارع روستای وامنان از توابع شهرستان آزادشهر را در برمی‌گیرد. جامعه آماری آن را 110 کشاورز با تجربه زعفران‌کار تشکیل می‌دهد که به‌صورت سرشماری اطلاعات گردآوری و ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی سایر موضوعات مرتبط با زعفران
بررسی ارتباط بین اقلیم و اگروتوریسم زعفران در منطقه قاینات

مرتضی اسمعیل نژاد

دوره 3، شماره 2 ، مرداد 1394، صفحه 145-155

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10388

چکیده
  اقلیم مهم‌ترین عامل در توسعه صنعت توریسم محسوب می‌شود. مسافرت‌های گروهی و دسته‌جمعی با شرایط آب و هوایی پیوند می‌خورد. عامل ارتفاع و اعتدال درجه حرارت به همراه مناسب بودن شکل ظاهری زمین و قابلیت دسترسی آن، از عواملی محسوب می‌شوند که شرایط توریسم را فراهم می‌آورند. شهرستان قاینات با توجه به داشتن زمین‌های زراعی مناسب برای کشت ...  بیشتر