دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 243-322 

مقاله علمی پژوهشی

1. نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن در زعفران زراعی

صفحه 243-254

علیرضا کوچکی؛ مهدی جمشید عینی؛ سید محمد سیدی


مقاله علمی کوتاه

7. ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

صفحه 311-322

مهسا اقحوانی شجری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا کوچکی؛ حمیدرضا فلاحی؛ رضا طاهرپور کلانتری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1393، صفحه 243-322 پاییز 1393، صفحه 177-237 تابستان 1393، صفحه 107-169 بهار 1393، صفحه 3-104