دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 1-109 
تأثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (.Crocus sativus L)

صفحه 22-39

10.22048/jsat.2013.4809

فاطمه حسن زاده اول؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد بنایان اول؛ رضا خراسانی


امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در دشت کاشمر با استفاده از GIS

صفحه 71-95

10.22048/jsat.2013.4812

سید امیر محمد علـوی زاده؛ علی منظم اسماعیل پور؛ محمود حسین زاده کرمانی