دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تیر 1398، صفحه 139-283 (تابستان 98) 

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‏های بنه‏های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دوم

صفحه 139-154

10.22048/jsat.2018.90069.1240

محمد حسین امینی فرد؛ علی افتاده فدافن؛ فرید مرادی نژاد؛ محمد علی بهدانی


6. بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی اردبیل

صفحه 227-244

10.22048/jsat.2018.109405.1274

محمدباقر عالیزاده؛ حسن مکاریان؛ علی عبادی خزینه قدیم؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ احمد غلامی