دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، دی 1398 (زمستان ۱۳۹۸) 

مقاله علمی پژوهشی

بررسی اثر پلاسمای سرد بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی زعفران

صفحه 425-439

10.22048/jsat.2019.112244.1276

مریم اکبریان؛ فخری شهیدی؛ محمدجواد وریدی؛ آرش کوچکی؛ سحر روشنک


درجه بندی زعفران بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 521-535

10.22048/jsat.2019.149440.1316

سید احسان یثربی؛ ایمان ذباح؛ بهناز بهزادیان؛ علی ماروسی؛ رویا رضایی


ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفران

صفحه 537-549

10.22048/jsat.2019.127121.1292

میلاد امینی زاده؛ علیرضا کرباسی؛ اندیشه ریاحی؛ محمدرضا رمضانی